Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SD2166 Byggnadsakustik och samhällsbuller 7,5 hp

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SD2166 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Byggnadsakustik, samhällsbuller, rumsakustik, trafikbuller

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenterna ska efter godkänd kurs ha kunskaper om byggnadsbuller, dess orsaker och konsekvenser, samt förmåga att genomföra grundläggande planering med avseende på bullerfrågor vid byggprojekt. Studenterna ska under kursen lära sig de fundamentala kunskaper om byggbuller, redogöra för riktlinjer för olika bullerkällor och motivera varför de finns.

Områden som berörs inom kursen innefattar:

 1. Perception av ljud-olika styrkemått och mätmetoder
 2. Rumsakustisk fundamenta, ljudutbredning, reflexer, efterklangstid, etc
 3. Byggnadsakustisk fundamenta, ljudisolering och hur denna påverkas av väggar, bjälklag, resonanser, fönster m.m.
 4. Trafikbuller, hur ljud från olika trafikslag beräknas och modifieras med t.ex. skärmar
 5. Samhällsbuller fundamenta, WHOs forskningssammanställningar, riktlinjer, hälsopåverkan etc
 6. Markvibrationer och vibrationer i byggnader

Lärandemål

Studenterna ska efter godkänd examination av kursen:

 1. Vara medvetna om huvuddragen av hörselsystemet och hur ljud upplevs
 2. Känna till och kunna använda sig av rumsakustisk terminologi
 3. Kunna formulera och utföra beräkningar av grundläggande byggnadsakustiska problem t.ex. ljudisolering och hur denna påverkas av väggar, bjälklag, resonanser, fönster m.m.
 4. Implementera metoder för beräkningar av trafikbuller
 5. Känna till orsaker till nuvarande riktlinjer för buller, till exempel besvärsupplevelser och medicinska anledningar
 6. Kunna redogöra för hur markvibrationer och vibrationer i byggnader uppkommer, fortplantar sig och beräknas.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutfört examensarbete på grundnivå inom huvudområdet teknik samt grundläggande matematik inom flervariabelanalys, flervariabelanalys och Algebra och geomteri om minst 22,5 hp samt kunskaper i differentialekvationer om minst 7,5 hp samt ljud och vibrationer om minst 6,0 hp.

Engelska B/ Engelska 6

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

TEN1 - Skriftlig tentamina

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Karl Bolin (kbolin@kth.se)