Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen ger en introduktion till ljud- och vibrationsdesign för fordon, NVH, tillsammans med en överblick över moderna datorbaserade verktyg för dessa problem.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SD2190 (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Överblick över metoder för datorbaserad analys av ljud och vibrationer i passagerarfordon. Lastfall, analystyper och CAE (Computer Aided Engineering) optimieringsprocesseser. NVH analys och dess koppling/beroende av andra funktioner och egenskaper. Modellering, analysprocedurer och noggrannhet i “virtuell“ fordonsutveckling. Variabilitet i produktegenskaper hos fordonsstrukturer. Material, modellering och design, för att reducera ljud- och vibrationer i fordon. Ljudkvalitet och identifering av ljud- och vibrationskällor.

Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna/känna till:

 • Förstå de grundläggande principerna för ljud- och vibrationsdesign i framförallt bilar
 • De viktigaste ljud- och vibrationskällorna, utbredningsvägar i olika frekvensområden och hur de påverkas av olika körtillstånd.
 • Förstå sambanden mellan olika kritiska designaspekter, framförallt objektiva mål och subjektiva kriterier.
 • Processerna och helhetsperspektivet kring design med avseende på ljud- och vibrationer kontra andra egenskaper, krocksäkerhet, väghållning, etc.
 • State-of-the art i Computer Aided Engineering för NVH, tillsammans med exempel på olika problem som kan analyseras och begränsningar i erhållna lösningar.
 • Ha en grundläggande förståelse för skillnaden mellan objektiva och subjektiva designkriterier och hur dessa påverkar designprocessen.
 • Moderna designlösningar i NVH, inklusive olika typer av material och deras prinipiella funktion, tillsammans med rådande trender.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kurser i matematik och mekanik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

CD med föreläsningsmaterial.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Projektuppgift (Muntlig och skriftlig redovisning) (INL1; 6 HP)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Peter Göransson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2190

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

SD2145 Vibro-Acoustics
SD2130 Signal Analysis
SD2165 Acoustical Measurements
SD2150 Experimental Structure Dynamics
SD2155 Flow Acoustics
SD2160 Ljud- och Vibrationsprojekt
SD2170 Energy Methods
SD2175 Numerical Methods for Acoustics and Vibration
SD2180 Non-Linear Acoustics
SD2185 Ultrasonics