SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 6,0 hp

Vehicle Acoustics and Vibration

Kursen ger en introduktion till ljud- och vibrationsdesign för fordon, NVH, tillsammans med en överblick över moderna datorbaserade verktyg för dessa problem.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Överblick över metoder för datorbaserad analys av ljud och vibrationer i passagerarfordon. Lastfall, analystyper och CAE (Computer Aided Engineering) optimieringsprocesseser. NVH analys och dess koppling/beroende av andra funktioner och egenskaper. Modellering, analysprocedurer och noggrannhet i “virtuell“ fordonsutveckling. Variabilitet i produktegenskaper hos fordonsstrukturer. Material, modellering och design, för att reducera ljud- och vibrationer i fordon. Ljudkvalitet och identifering av ljud- och vibrationskällor.

Lärandemål *

Studenten skall efter genomgången kurs kunna/känna till:

 • Förstå de grundläggande principerna för ljud- och vibrationsdesign i framförallt bilar
 • De viktigaste ljud- och vibrationskällorna, utbredningsvägar i olika frekvensområden och hur de påverkas av olika körtillstånd.
 • Förstå sambanden mellan olika kritiska designaspekter, framförallt objektiva mål och subjektiva kriterier.
 • Processerna och helhetsperspektivet kring design med avseende på ljud- och vibrationer kontra andra egenskaper, krocksäkerhet, väghållning, etc.
 • State-of-the art i Computer Aided Engineering för NVH, tillsammans med exempel på olika problem som kan analyseras och begränsningar i erhållna lösningar.
 • Ha en grundläggande förståelse för skillnaden mellan objektiva och subjektiva designkriterier och hur dessa påverkar designprocessen.
 • Moderna designlösningar i NVH, inklusive olika typer av material och deras prinipiella funktion, tillsammans med rådande trender.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande kurser i matematik och mekanik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

CD med föreläsningsmaterial.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Projektuppgift (Muntlig och skriftlig redovisning) (INL1; 6 HP)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Peter Göransson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2190

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

SD2145 Vibro-Acoustics
SD2130 Signal Analysis
SD2165 Acoustical Measurements
SD2150 Experimental Structure Dynamics
SD2155 Flow Acoustics
SD2160 Ljud- och Vibrationsprojekt
SD2170 Energy Methods
SD2175 Numerical Methods for Acoustics and Vibration
SD2180 Non-Linear Acoustics
SD2185 Ultrasonics

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.