Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 6,0 hp

Kursen ger en introduktion till ljud- och vibrationsdesign för fordon, NVH, tillsammans med en överblick över moderna datorbaserade verktyg för dessa problem.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Målgrupp

Sökbar för alla Master studenter samt CDEPR, CFATE,CMAST,CMATD, CTFYS från årskurs 3 under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, fordonsteknik, åk 1, Villkorligt valfri

Masterprogram, fordonsteknik, åk 2, Villkorligt valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 2, Valfri

Perioder

P2 (6,0 hp)

Varaktighet

2024-10-28
2025-01-13

Studietakt

33%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

51803

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Kontaktperson

Per-Olof Sturesson (perplof@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SD2190 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Överblick över metoder för datorbaserad analys av ljud och vibrationer i passagerarfordon. Lastfall, analystyper och CAE (Computer Aided Engineering) optimieringsprocesseser. NVH analys och dess koppling/beroende av andra funktioner och egenskaper. Modellering, analysprocedurer och noggrannhet i “virtuell“ fordonsutveckling. Variabilitet i produktegenskaper hos fordonsstrukturer. Material, modellering och design, för att reducera ljud- och vibrationer i fordon. Ljudkvalitet och identifering av ljud- och vibrationskällor.

Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna/känna till:

 • Förstå de grundläggande principerna för ljud- och vibrationsdesign i framförallt bilar
 • De viktigaste ljud- och vibrationskällorna, utbredningsvägar i olika frekvensområden och hur de påverkas av olika körtillstånd.
 • Förstå sambanden mellan olika kritiska designaspekter, framförallt objektiva mål och subjektiva kriterier.
 • Processerna och helhetsperspektivet kring design med avseende på ljud- och vibrationer kontra andra egenskaper, krocksäkerhet, väghållning, etc.
 • State-of-the art i Computer Aided Engineering för NVH, tillsammans med exempel på olika problem som kan analyseras och begränsningar i erhållna lösningar.
 • Ha en grundläggande förståelse för skillnaden mellan objektiva och subjektiva designkriterier och hur dessa påverkar designprocessen.
 • Moderna designlösningar i NVH, inklusive olika typer av material och deras prinipiella funktion, tillsammans med rådande trender.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kurser i matematik och mekanik.

Engelska B/ Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Projektuppgift (Muntlig och skriftlig redovisning) (INL1; 6 HP)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

SD2145 Vibro-Acoustics
SD2165 Acoustical Measurements
SD2150 Experimental Structure Dynamics
SD2155 Flow Acoustics
SD2175 Numerical Methods for Acoustics and Vibration
SD2180 Non-Linear Acoustics

Kontaktperson

Per-Olof Sturesson (perplof@kth.se)