Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSD2432 Lättviktsdesign 20,0 hpAdministrera Om kursen

Designkurs på projektform. En lätt, teknisk produkt utvecklas från idé till verklighet. Kursen omfattar utveckling, analys, tillverkning och verifiering.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SD2432 (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen utgörs till största delen av projektbaserat arbete i form av planering, tekniskt utredande, konstruktionsarbete, experimentellt arbete samt tillverkning. Därutöver tillkommer regelbundna informerande och beslutande projektmöten samt handledning och andra informella diskussioner med lärare. Utrymme ges i vissa fall till fördjupat engagemang i ledarskapsroller som projektledare, gruppledare eller ekonomiansvarig. Relevanta gästföreläsningar arrangeras, vissa i samråd med kursdeltagarna. Dessa kan vara av teknisk art och/eller av typen projekthantering och presentationsteknik.

Lärandemål

Målet i det tekniska projektet är att utveckla en avancerad viktseffektiv tillämpning från specifikation till fungerade produkt med en given budget.

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna

 • arbeta i projektform
 • redogöra för framgångs- och problemfaktorer i projektarbete
 • presentera tekniskt arbete muntligt, skriftligt och grafiskt
 • hantera tekniska problem ur ett systemperspektiv
 • angripa komplexa och delvis ofullständigt formulerade problem
 • effektivt utnyttja tillgängliga ingenjörsmetoder och verktyg.
 • praktiskt realisera egna tekniska idéer
 • reflektera över och utvärdera både tekniska lösningar och eget och andras arbete

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen är främst riktad till studenter i fördjupningen Lättkonstruktioner.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

All kurslitteratur delas ut under kursens gång.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Övningsuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN3 - Övningsuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN4 - Övningsuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända övningsuppgifter (ÖVN1-5) samt fullgjort projekt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jakob Kuttenkeuler

Profile picture Stefan Hallström

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2432

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Stefan Hallström, stefanha@kth.se, tel. 070-349 6440

Övrig information

Börjar i per 3-4 V13 och fortsätter per 1-2 H13. Poängfördelning 5+5+5+5