Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SD2432 Lättviktsdesign 20,0 hp

Designkurs på projektform. En lätt, teknisk produkt utvecklas från idé till verklighet. Kursen omfattar utveckling, analys, tillverkning och verifiering.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

61272

Rubriker med innehåll från kursplan SD2432 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen utgörs till största delen av projektbaserat arbete i form av planering, tekniskt utredande, konstruktionsarbete, experimentellt arbete samt tillverkning. Därutöver tillkommer regelbundna informerande och beslutande projektmöten samt handledning och andra informella diskussioner med lärare. Utrymme ges i vissa fall till fördjupat engagemang i ledarskapsroller som projektledare, gruppledare eller ekonomiansvarig. Relevanta gästföreläsningar arrangeras, vissa i samråd med kursdeltagarna. Dessa kan vara av teknisk art och/eller av typen projekthantering och presentationsteknik.

Lärandemål

Målet i det tekniska projektet är att utveckla en avancerad viktseffektiv tillämpning från specifikation till fungerade produkt med en given budget.

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna

 • arbeta i projektform
 • redogöra för framgångs- och problemfaktorer i projektarbete
 • presentera tekniskt arbete muntligt, skriftligt och grafiskt
 • hantera tekniska problem ur ett systemperspektiv
 • angripa komplexa och delvis ofullständigt formulerade problem
 • effektivt utnyttja tillgängliga ingenjörsmetoder och verktyg.
 • praktiskt realisera egna tekniska idéer
 • reflektera över och utvärdera både tekniska lösningar och eget och andras arbete

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen är främst riktad till studenter i fördjupningen Lättkonstruktioner.

Engelska B/ Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Övningsuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN3 - Övningsuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN4 - Övningsuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända övningsuppgifter (ÖVN1-5) samt fullgjort projekt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Stefan Hallström, stefanha@kth.se, tel. 070-349 6440