SD2702 Marindesign 20,0 hp

Naval Design

Detta är en designkurs på projektform där en teknisk produkt utvecklas från idé till verklighet. Kursen spänner över hela designcykeln, d.v.s. utveckling, konstruktion och analys, tillverkning och verifiering av produkten. Kursarbetet omfattar

 • projektadministration i form av regelbundna möten där beslut fattas, information delas och dokumenteras
 • tekniskt arbete i form av utredningar och analys utförda av enskilda individer eller i mindre grupper i samråd med handledare
 • tekniska presentationer och diskussioner (som utgör underlag för beslut och vägval)
 • gemensam undervisning i form av seminarier och gästföreläsningar
 • utvärdering av och reflektion kring eget och andras arbete inom kursen
 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

VT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagare genom erfarenheter av projektbaserat arbete kunna

 • redogöra för framgångs- och problemfaktorer i projektarbete
 • presentera tekniskt arbete muntligt, skriftligt och grafiskt
 • hantera marintekniska problem ur ett systemperspektiv
 • angripa komplexa och delvis ofullständigt formulerade problem
 • effektivt utnyttja tillgängliga ingenjörsmetoder och verktyg
 • praktiskt realisera egna tekniska idéer
 • reflektera över och utvärdera både tekniska lösningar och eget och andras arbete.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen utgörs till största delen av projektbaserat arbete i form av planering, tekniskt utredande, konstruktionsarbete, experimentellt arbete samt tillverkning. Därutöver tillkommer regelbundna informerande och beslutande projektmöten samt handledning och andra informella diskussioner med lärare. Utrymme ges till fördjupat engagemang i ledarskapsroller såsom projektledare, gruppledare och ekonomiansvarig. Ett antal relevanta gästföreläsningar planeras, vissa i samråd med kursdeltagarna. Dessa kan vara av teknisk art och/eller av typen projekthantering och presentationsteknik.

Behörighet

Basprogram T, M, P, F eller motsvarande

Litteratur

Kurspärm och hand-outs.

Examination

 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 5,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Övningsuppgift, 5,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN3 - Övningsuppgift, 5,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN4 - Övningsuppgift, 5,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkända övningsuppgifter (ÖVN1-5) samt fullgjort projekt

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Kontaktperson

Jakob Kuttenkeuler , jakob@kth.se, tel. 070-346 4240

Examinator

Jakob Kuttenkeuler <jakob@kth.se>

Stefan Hallström <stefanha@kth.se>

Övrig information

Främst tillgänglig för studenter på Marina system.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.