SD2702 Marindesign 20,0 hp

Naval Design

Detta är en designkurs på projektform där en teknisk produkt utvecklas från idé till verklighet. Kursen spänner över hela designcykeln, d.v.s. utveckling, konstruktion och analys, tillverkning och verifiering av produkten. Kursarbetet omfattar

 • projektadministration i form av regelbundna möten där beslut fattas, information delas och dokumenteras
 • tekniskt arbete i form av utredningar och analys utförda av enskilda individer eller i mindre grupper i samråd med handledare
 • tekniska presentationer och diskussioner (som utgör underlag för beslut och vägval)
 • gemensam undervisning i form av seminarier och gästföreläsningar
 • utvärdering av och reflektion kring eget och andras arbete inom kursen

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen utgörs till största delen av projektbaserat arbete i form av planering, tekniskt utredande, konstruktionsarbete, experimentellt arbete samt tillverkning. Därutöver tillkommer regelbundna informerande och beslutande projektmöten samt handledning och andra informella diskussioner med lärare. Utrymme ges till fördjupat engagemang i ledarskapsroller såsom projektledare, gruppledare och ekonomiansvarig. Ett antal relevanta gästföreläsningar planeras, vissa i samråd med kursdeltagarna. Dessa kan vara av teknisk art och/eller av typen projekthantering och presentationsteknik.

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska deltagare genom erfarenheter av projektbaserat arbete kunna

 • redogöra för framgångs- och problemfaktorer i projektarbete
 • presentera tekniskt arbete muntligt, skriftligt och grafiskt
 • hantera marintekniska problem ur ett systemperspektiv
 • angripa komplexa och delvis ofullständigt formulerade problem
 • effektivt utnyttja tillgängliga ingenjörsmetoder och verktyg
 • praktiskt realisera egna tekniska idéer
 • reflektera över och utvärdera både tekniska lösningar och eget och andras arbete.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Basprogram T, M, P, F eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurspärm och hand-outs.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Övningsuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN3 - Övningsuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN4 - Övningsuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkända övningsuppgifter (ÖVN1-5) samt fullgjort projekt

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Jakob Kuttenkeuler

Stefan Hallström

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2702

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jakob Kuttenkeuler , jakob@kth.se, tel. 070-346 4240

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Främst tillgänglig för studenter på Marina system.