SD2705 Höghastighetsfartyg 6,0 hp

High-Speed Craft

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Maskinteknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Det finns olika motiv för att färdas i hög hastighet till sjöss. Till exempel för sjöräddningsfartyg är det viktigt att snabbt kunna reagera på livshotande situationer; för patrullbåtar kan det vara möjligheten att täcka stora kustområden eller avlysa hot; medan det för racerbåtar är viljan att vinna. Oberoende av motiv och typ av fartyg, innebär design av höghastighetsfartyg stora tekniska utmaningar, där skrovgeometri, struktur, motor -och framdrivningsarrangemang, och besättningens och passagerarnas säkerhet och komfort, måste vara noga avvägda för att göra fartyget säkert och effektivt till en rimlig kostnad och med begränsad miljöpåverkan.

Syftet med denna kurs är att:

- fördjupa dina allmänna kunskaper och färdigheter inom mekanik och ingenjörsarbete,

- utveckla dina tekniska kommunikations- och bedömningsförmågor, och

- göra dig redo att möta några av utmaningarna vid design av höghastighetsfartyg.

Du kommer att lära dig om och implementera metoder för hydrodynamisk analys och strukturanalys och tillämpa dessa metoder vid design av ett visst höghastighetsfartyg.

Målet är att du efter avslutad kurs skall kunna:

( Kunskap och förståelse )

1. visa brett kunnande och förståelse för den vetenskapliga grunden och den beprövade erfarenheten för design av höghastighetsfartyg, fördjupad metodkunskap, samt insikt i aktuellt forsknings -och utvecklingsarbete,

( Färdighet och förmåga )

2. visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt

 a) formulera och analysera designkrav för höghastighetsfartyg,

 b) identifiera och formulera relaterade designutmaningar,

 c) skapa, analysera och utvärdera olika lösningar för skrovstrukturen och andra delar av höghastighetsfartyg,

med användande av adekvata metoder och med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling;

3. visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning,

4. visa förmåga att klart redogöra för och diskutera designaspekter för höghastighetsfartyg med hänvisning till relevant teori och med användning av lämplig terminologi, muntligt såväl som skriftligt i dialog med olika grupper;

( Värderingsförmåga och förhållningssätt )

5. visa förmåga att utvärdera höghastighetsfartygs tekniska effektivitet, och ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter på sådana fartyg.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är problembaserad, där du utvecklar dina kunskaper och färdigheter genom att arbeta med hydrodynamisk analys, skrovkonstruktion, och systemutvärdering, för ett visst höghastighetsfartyg. Ditt designarbete stöds av ett antal seminarier på teman som: designprinciper; principer för lättviktsstrukturer i allmänhet och höghastighetsfartygs skrovstrukturer i synnerhet och relaterade modelleringsmetoder; principer för höghastighetshydrodynamik och relaterade modelleringsmetoder; designmetoder, standarder och klassningsregler. Professionella designers bjuds in som gästföreläsare.

Behörighet

SD2411 Lättkonstruktioner och FEM eller motsvarande. Studenter som genomför kursen SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign och studenter i masterprogrammen Naval Architecture och Maritiem Engineering har förtur.

Litteratur

Kursmaterialet består av ett antal vetenskapliga artiklar, utdrag ur böcker, utdrag ur klassregler, och skrivna vägledningar.

Examination

  • PRO2 - Designprojekt, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Examinationen baseras på ditt aktiva deltagande vid seminiarierna och din designprojektrapport (ÖVN1, 6 hp).

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Kontaktperson

Anders Rosén (aro@kth.se)

Examinator

Anders Rosén <aro@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.