SD2800 Experimentell aerodynamik 6,0 hp

Experimental Aerodynamics

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det traditionella verktyget för att bestämma luftkrafterna på ett flygplan är vindtunnelförsök. I den här kursen kommer du att få genomföra ett antal försök, dels i syfte att kunna jämföra resultat från beräkningar och experimentell provning när så är möjligt, dels för att visa hur experimentella metoder kan användas för att ta fram luftkrafter för flygfall där beräkningar är otillförlitliga eller omöjliga att genomföra.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Målsättningen med kursen är att du skall kunna planera, genomföra och utvärdera enklare vindtunnelförsök. Du skall få ökad förståelse för grundläggande aerodynamiska fenomen och deras inverkan på flygplanets egenskaper. Vidare genomförs jämförelser mellan mätningar i vindtunnel och numeriska beräkningar med syfte att öka kunskaper om vilken typ av fenomen som bäst lämpar sig för experimentella respektive numeriska metoder.

De övergripande målen är att du efter denna kurs skall kunna:

 • avgöra vilken typ av flygfall som lämpar sig för vindtunnelförsök,
 • behandla, tolka och sammanställa mätdata från vindtunnelprov,
 • jämföra och kombinera aerodynamiskt underlag från enklare beräkningsmodeller med mätdata från vindtunnelprov,
 • förklara fenomen som stall, hysteres, separation och inverkan av gränsskikt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är uppbyggd kring tre projekt. Varje projekt inleds med en föreläsning som följs av en övning där vindtunnelförsöket planeras samt inledande analys genomförs. Därefter sker själva vindtunnelförsöket i små grupper. Slutligen genomförs en datorsalsövning där mätdata analyseras och sammanställs. Varje moment dokumenteras i en skriftlig rapport.

I det första projektet analyseras de aerodynamiska egenskaperna hos en vingprofil. Mätning sker av tryckfördelning, lyftkraft och motstånd. Mätdata jämförs med resultat från beräkningar baserade på potentialströmningsteori. I det andra projektet genomförs en mätning på en hel flygplanskonfiguration, nämligen Saab 105 (SK60). I det avslutande projektet analyseras de aerodynamiska egenskaperna hos flygplan 35 Draken vid höga anfallsvinklar.

Behörighet

SD2600 Flygplanets prestanda eller tillåtelse från kursansvarig.

Litteratur

J.D. Anderson, Jr. "Fundamentals of Aerodynamics", McGraw-Hill. International student ed of 5th revised ed.

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänt projektarbete (PRO1; 6 hp)

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Ulf Ringertz <rzu@kth.se>

Påbyggnad

SD2805 Flygmekanik och SD2610 Beräkningsaerodynamik.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.