Hoppa till huvudinnehållet

SD2800 Experimentell aerodynamik 6,0 hp

Det traditionella verktyget för att bestämma luftkrafterna på ett flygplan är vindtunnelförsök. I den här kursen kommer du att få genomföra ett antal försök, dels i syfte att kunna jämföra resultat från beräkningar och experimentell provning när så är möjligt, dels för att visa hur experimentella metoder kan användas för att ta fram luftkrafter för flygfall där beräkningar är otillförlitliga eller omöjliga att genomföra.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan SD2800 (VT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är uppbyggd kring tre projekt. Varje projekt inleds med en föreläsning som följs av en övning där vindtunnelförsöket planeras samt inledande analys genomförs. Därefter sker själva vindtunnelförsöket i små grupper. Slutligen genomförs en datorsalsövning där mätdata analyseras och sammanställs. Varje moment dokumenteras i en skriftlig rapport.

I det första projektet analyseras de aerodynamiska egenskaperna hos en vingprofil. Mätning sker av tryckfördelning, lyftkraft och motstånd. Mätdata jämförs med resultat från beräkningar baserade på potentialströmningsteori. I det andra projektet genomförs en mätning på en hel flygplanskonfiguration, nämligen Saab 105 (SK60). I det avslutande projektet analyseras de aerodynamiska egenskaperna hos flygplan 35 Draken vid höga anfallsvinklar.

Lärandemål

Målsättningen med kursen är att du skall kunna planera, genomföra och utvärdera enklare vindtunnelförsök. Du skall få ökad förståelse för grundläggande aerodynamiska fenomen och deras inverkan på flygplanets egenskaper. Vidare genomförs jämförelser mellan mätningar i vindtunnel och numeriska beräkningar med syfte att öka kunskaper om vilken typ av fenomen som bäst lämpar sig för experimentella respektive numeriska metoder.

De övergripande målen är att du efter denna kurs skall kunna:

  • avgöra vilken typ av flygfall som lämpar sig för vindtunnelförsök,
  • behandla, tolka och sammanställa mätdata från vindtunnelprov,
  • jämföra och kombinera aerodynamiskt underlag från enklare beräkningsmodeller med mätdata från vindtunnelprov,
  • förklara fenomen som stall, hysteres, separation och inverkan av gränsskikt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

SD2600 Flygplanets prestanda eller tillåtelse från kursansvarig.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

J.D. Anderson, Jr. "Fundamentals of Aerodynamics", McGraw-Hill. International student ed of 5th revised ed.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt projektarbete (PRO1; 6 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2800

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

SD2805 Flygmekanik och SD2610 Beräkningsaerodynamik.