Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SD2900 Rymdteknikens grunder 7,5 hp

Rymdteknik fyller en viktig funktion i dagens samhälle, och ger oss möjlighet att utforska rymden, observera jorden, kommunicera  och navigera, göra väderprognoser och mycket annat. Syftet med kursen är att du ska utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter inom området för att vara väl förberedd för fortsättningskurser och kunna delta aktivt i ett rymdtekniskt sammanhang. Kursen fokuserar främst på din konceptuella förståelse, din förmåga att angripa ett ingenjörsproblem, och din förmåga att samspela med andra.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

51527

Rubriker med innehåll från kursplan SD2900 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

För att skapa en naturlig och kreativ lärmiljö i kursen används ett upplägg som är baserat på kamratlärande. Du kommer därför att vara en del av en grupp som träffas regelbundet för att diskutera centrala ämnen i kursen och utföra ett projektarbete tillsammans. Du kommer att arbeta med ämnen som raketframdrivning och raketprestanda, bärraketers dynamik, grundläggande banmekanik, relative rörelse och olika manövrar i omloppsbana.  Det tekniska arbetet i kursen utgörs främst av ett projektarbete som typiskt anknyter till något aktuellt tema i rymdindustrin. Kursens fokus kan därför variera något från ett år till ett annat.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

 1. visa brett kunnande och förståelse för den vetenskapliga grunden och beprövade erfarenheten inom rymdfart, samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
 2. visa grundläggande metodkunskaper och förståelse inom rymdfart, innefattande bärraketers dynamik, banmekanik, manövrar och relativ rörelse i omloppsbana.
 3. visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera ett geocentriskt rymduppdrag.
 4. visa förmåga att analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar för ett geocentriskt rymduppdrag.
 5. visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra en genomförbarhetsstudie av ett geocentriskt rymduppdrag inom givna ramar samt att utvärdera detta arbete.
 6. visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från tidigare kurser för att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom rymdfart, även med begränsad information.
 7. visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera rymdfarkosters beteende från uppskjutning till rendezvous med annan rymdfarkost, även med begränsad information.
 8. visa förmåga att utveckla ett geocentriskt rymduppdrag, inklusive tekniska lösningar, med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.
 9. visa förmåga till lagarbete och samverkan i kulturellt blandade grupper.
 10. visa förmåga att i internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
 11. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter vid val av tekniska lösningar för ett geocentriskt rymduppdrag.
 12. visa insikt i rymdfartens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö‐  och arbetsmiljöaspekter.

För de högsta betygen ska studenten även kunna

     13. visa fördjupade metodkunskaper och förståelse inom rymdfart.

     14. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom rymdfart.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutfört examensarbete på grundnivå.

Engelska B/ Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • KON1 - Konceptuellt prov, 3,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 4,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Valfri muntlig avhandling, - hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd muntlig och skriflig redovisning av projektuppgift (PRO1; 4,0 hp) och godkänt skriftligt prov eller motsvarande muntlig prestation (KON1; 3,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

SD2905 Bemannad rymdfart

SG2805 Rymdfarkosters dynamik

MJ2246 Raketframdrivning

EF2240 Rymdfysik

EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik

Kontaktperson

Gunnar Tibert (tibert@kth.se)