SD2920 Rymdteknisk systemintegration, del 1 3,0 hp

System Integration for Space Technology, Part 1

Kurserna Rymdteknisk systemintegration del 1 och del 2 (SD2925) ger en förståelse för hur man planerar och sätter ihop en satellit. Kursdeltagarna ges en fördjupad kunskap om systemen som behövs för en komplett satellit, både det som skickas upp i rymden och vad som krävs på marken. Specifikt så behandlas integrationen av alla systemen för att få den fungerande helheten.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva satelliters viktigaste system och hur de växelverkar.
 • Redogöra för metoder för planering och genomförande av ett satellitprojekt.
 • Specificera en kravlista och motsvarande verifikationsmatris för ett satellituppdrag.

Kursens huvudsakliga innehåll

Repetition av rymdfartens grunder: Banmekanik, rymdmiljö, organisatoriska förutsättningar, typer av uppdrag. Satelliters delsystem och hur delsystemen växelverkar. Principer och exempel på verkliga system.

Livscykeln av ett satellitprojekt, från idé via planering, kravspecifikationer, prototyper, tester, byggande av flygmodellen, uppskjutning, hantering i rymden till avslutning av projektet. Typer av kravlistor och verifikations- och testmetoder.

Kursupplägg

Kursen är baserad på ett projekt som följer hela denna kurs och fortsätter under Rymdteknisk systemintegration del 2. En delredovisning av projektet sker i slutet av denna kurs (del 1). En föreläsning per vecka och ett övningstillfälle per vecka schemaläggs. Drygt hälften av föreläsningarna ges av gästföreläsare, i huvudsak från rymdindustrin.

Behörighet

Kursen SD2900 Rymdteknikens grunder eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

Material delas ut under kursens gång, och hänvisningar kan ges till ytterligare texter.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 2,0, betygsskala: P, F

PRO1 -Projektuppgift, 2.0 hp, betygsskala: P, F

INL1 – Inlämningsuppgift 1.0 hp, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänt (P) på både PRO1 och INL1.

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Kontaktperson

Gunnar Tibert tibert@kth.se

Examinator

Christer Fuglesang <cfug@kth.se>

Gunnar Tibert <tibert@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2015.