SD2920 Rymdteknisk systemintegration, del 1 3,0 hp

System Integration for Space Technology, Part 1

Kurserna Rymdteknisk systemintegration del 1 och del 2 (SD2925) ger en förståelse för hur man planerar och sätter ihop en satellit. Kursdeltagarna ges en fördjupad kunskap om systemen som behövs för en komplett satellit, både det som skickas upp i rymden och vad som krävs på marken. Specifikt så behandlas integrationen av alla systemen för att få den fungerande helheten.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Förenklad rymduppdragsanalys för att bekanta sig med uppdraget, följt av utveckling av kravmatrisen innehållande alla nödvändiga rymduppdragskrav enligt internationella standarder inom rymdindustrin. Kravmatrisen som produceras i denna del utgör indata för del 2 av kurserna i rymdteknisk systemintegration.

Lärandemål *

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

 1. visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera ett rymduppdrag.
 2. visa förmåga att planera och med adekvata metoder skapa en kravmatris för ett rymduppdrag inom givna ramar samt att utvärdera detta arbete.
 3. visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från tidigare kurser för att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom rymdfart, även med begränsad information.
 4. visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera rymdfarkosters beteende inom rymduppdraget, även med begränsad information.
 5. visa förmåga att utveckla ett rymduppdrag med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling samt internationella standarder och regelverk.
 6. visa förmåga till lagarbete och samverkan i kulturellt blandade grupper.
 7. visa förmåga att i internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
 8. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter vid val av tekniska lösningar för ett rymduppdrag.

Kursupplägg

Mestadels workshops i grupper. Examinationen utgörs av presentationer.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Slutfört examensarbete på grundnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Material delas ut under kursens gång, och hänvisningar kan ges till ytterligare texter.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänt (P) på både PRO1 och INL1.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Christer Fuglesang

Gunnar Tibert

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2920

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Gunnar Tibert tibert@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.