Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan SE2119 (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Färdighet i att använda FEM-program tränas genom självständigt projektarbete.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna

  • lösa, med hjälp av FEM, ett avancerat hållfasthetstekniskt problem inom ramen för ett projektarbete.
  • presentera, inom ramen för ett projektarbete, lösningen till ett avancerat hållfasthetstekniskt problem i en skriftlig rapport, med krav på innehåll, struktur och språk.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar.

Rekommenderade förkunskaper

SE1010, SE1020 eller SE1055 Hållfasthetslära grundkurs, SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar, SE2126 Materialmekanik och SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM, SE2860 FEM modellering

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • BER1 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd projektuppgift (BER1; 3 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Artem Kulachenko

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SE2119

Ges av

SCI/Hållfasthetslära

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen är enbart öppen för studenter som:
1) följer spåret Hållfasthetsteknik inom masterprogrammet Teknisk mekanik och
2) behöver kursens poäng för att precis nå kravet för examen (300-302hp eller 120-122hp) tillsammans med övriga planerade kurser under åk2 i masterprogrammet.

Kursen finns inte på antagning.se utan kursval görs av studievägledare för Teknisk mekanik på kansli SCI efter godkännande av spåransvarig eller studierektor i hållfasthetslära.

Kursen kommer att läggas ner HT2019. Ges sista gången VT2019.

Övriga föreskrifter

Inga speciella övergångsbestämmelser