SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp

Applied Elasticity with FEM

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 Appl. elast. för programstuderande

HT18 Till. elast. för programstuderande

Lärandemål

En strukturanalys är grundläggande för utformningen av konkurrenskraftiga produkter, det vill säga för att minimera kostnaderna och samtidigt säkerställa korrekt funktion hos produkterna. Följaktligen används en mängd numeriska analysverktyg såväl som analytiska metoder inom hållfasthetsläran för en stor variation av olika branscher. Kursen syftar till att ge den kunskap och färdighet för en målinriktad användning av dessa verktyg och metoder. Speciellt fokuserar kursen på elastiska hållfasthetsanalyser och ger studenterna teoretiska och praktiska kunskaper för att lösa praktiska ingenjörsproblem.

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna

 • redogöra för de grundläggande antaganden som görs inom teorier som vanligen används för att analysera skivor, plattor, skal och kontaktproblem.
 • förklara innebörden av dessa antaganden.
 • formulera styrande ekvationer och randvillkor generellt för kvasistatiska flerdimensionella elastiska problem.
 • lösa enklare kvasistatiska flerdimensionella elastiska problem m.h.a. analytiska metoder.
 • använda ett kommersiellt finit elementprogram för att lösa avancerade
  flerdimensionella elastiska problem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger kunskap om allmän flerdimensionell elasticitetsteori, särskilt med tillämpningar på skivor, plattor, skal, kontaktproblem och gummimaterial. Kursen ger förmåga att använda kunskaperna vid konstruktions- och dimensioneringsarbete, speciellt genom utnyttjande av finit elementmetodik (FEM).

Behörighet

Kursens uppläggning förutsätter att kunskaper motsvarande innehållet i grundkurserna SE1010 Hållfasthetslära gkMPT, SE1020, Hållfasthetslära gkBD eller SE1055 Hållfasthetslära gkF har inhämtats. För teknologer från B, M och T förutsätts även att innehållet i kursen SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar. SE1025 kan läsas parallellt med SE2126 under första perioden på hösten.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kurs in hållfasthetslära: SE1010, SE1012, SE1020 eller SE1055 samt SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar eller motsvarande. Kursen SE1025 kan läsas parallellt under 1:a läsperioden på hösten.

Litteratur

Liu, G.R. and Quek, S.S., The finite element method, Butterworth-Heinemann, 2003.

Larsson, P.-L. och Storåkers B. Exempelsamling i elasticitetsteori, Hållfasthetslära, KTH, 2002.

Formelsamling i Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, KTH, 2004.

Kurspärm med utdraget material

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Inlämningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp)
Laboration (LAB1; 1,5 hp)
Projektuppgift (PRO1; 3 hp)

Ges av

SCI/Hållfasthetslära

Examinator

Christian Gasser <gasser@kth.se>

Per-Lennart Larsson <plla@kth.se>

Påbyggnad

Högre kurser i hållfasthetslära.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.