Hoppa till huvudinnehållet

SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SE2132 (HT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger kunskap om allmän flerdimensionell elasticitetsteori, särskilt med tillämpningar på skivor, plattor, skal, kontaktproblem och gummimaterial. Kursen ger förmåga att använda kunskaperna vid konstruktions- och dimensioneringsarbete, speciellt genom utnyttjande av finit elementmetodik (FEM).

Lärandemål

En strukturanalys är grundläggande för utformningen av konkurrenskraftiga produkter, det vill säga för att minimera kostnaderna och samtidigt säkerställa korrekt funktion hos produkterna. Följaktligen används en mängd numeriska analysverktyg såväl som analytiska metoder inom hållfasthetsläran för en stor variation av olika branscher. Kursen syftar till att ge den kunskap och färdighet för en målinriktad användning av dessa verktyg och metoder. Speciellt fokuserar kursen på elastiska hållfasthetsanalyser och ger studenterna teoretiska och praktiska kunskaper för att lösa praktiska ingenjörsproblem.

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna

 • redogöra för de grundläggande antaganden som görs inom teorier som vanligen används för att analysera skivor, plattor, skal och kontaktproblem.
 • förklara innebörden av dessa antaganden.
 • formulera styrande ekvationer och randvillkor generellt för kvasistatiska flerdimensionella elastiska problem.
 • lösa enklare kvasistatiska flerdimensionella elastiska problem m.h.a. analytiska metoder.
 • använda ett kommersiellt finit elementprogram för att lösa avancerade
  flerdimensionella elastiska problem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar eller motsvarande.
SE1025 kan läsas parallellt med SE2126 under första perioden på hösten.

Rekommenderade förkunskaper

Grundkurs in hållfasthetslära SE1010, SE1020, SE1055 eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Liu, G.R. and Quek, S.S., The finite element method, Butterworth-Heinemann, 2003.

Larsson, P.-L. och Storåkers B. Exempelsamling i elasticitetsteori, Hållfasthetslära, KTH, 2002.

Formelsamling i Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, KTH, 2004.

Kurspärm med utdraget material

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp)
Laboration (LAB1; 1,5 hp)
Projektuppgift (PRO1; 3 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per-Lennart Larsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SE2132

Ges av

SCI/Hållfasthetslära

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Högre kurser i hållfasthetslära.