Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 7,5 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Dyn Solid M programstuderande

Målgrupp

Sökbar för alla masterprogram från årskurs 1 och civilingenjörsprogram från årskurs 4 under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, åk 4, INE, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 4, INE, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 4, MTH, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 4, SUT, Villkorligt valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, Valfri

Perioder

P4 (7,5 hp)

Varaktighet

2025-03-17
2025-06-02

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Min: 10

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Dyn Solid M programstuderande

Anmälningskod

61459

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Dyn Solid M programstuderande

Kontaktperson

Mårten Olsson (mart@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SE2134 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger kunskap om teoretiska metoder och numeriska metoder som används vid analys av dynamiskt belastade strukturer. Även metodernas tillämpning ingår i kursen.

Lärandemål

Många strukturella haverier i mekaniska tillämpningar och till och med i elektroniska montage sker på grund av oönskade vibrationer eller transienta rörelser. Dessa effekter kan orsakas av yttre faktorer (till exempel stötförlopp) eller internt av rörelser hos produktens komponenter. Därför är en dynamisk analys en central del i produktutvecklingen inom många branscher. Analysen, tolkning av resultat och framtagning av lämliga konstruktioner kräver färdigheter som är mycket ovanliga hos ingenjörer. Kursen hjälper dig att skaffa några av dessa kunskaper och färdigheter samt bygger en analytisk grund för fortsatta studier inom området.

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna

 • formulera problem och redogöra lösningar för dynamiska problem med hjälp av kursens begrepp, koncept och vokabulär;
 • ställa upp en modell som representerar en struktur med en eller flera frihetsgrader;
 • lösa renodlade dynamiska problem med analytiska metoder;
 • analysera och tolka resultaten av dynamiska analyser;
 • genomföra omfattande analys av dynamisk beteendet hos balkar och plattor, som omfattar en mycket bred klass av ingenjörstillämpningar;
 • använda FE-analys för att bestämma egenfrekvenser och modformer hos godtycklig 3D-struktur;
 • genomföra harmonisk analys av en godtycklig 3Dstruktur med FEM;
 • genomföra spektral- och vibrationsanlys för en godtyckllig 3D-struktur med FEM;
 • omkonstruera strukturer så att vibrationer undviks.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursens uppläggning förutsätter att kunskaper motsvarande innehållet i grundkurserna
SE1010 Hållfasthetslära gkMPT,
SE1020, Hållfasthetslära gkBD eller
SE1055 Hållfasthetslära gkF, och
Differentialekvationer och transformer I och/eller II. För teknologer från B, M och T förutsätts även att innehållet i kursen SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar är bekant.

Engelska B/ Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • HEM1 - Hemuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Tentamen innebär lösande av ett problem med lämplig metod, modellval och lösning. Tentamen kommer även att innehålla en teoretisk fråga som kräver lösning för betyg A. Vid behov kan möjlighet ges till muntlig komplettering av oklart svar på teorifråga.

Kursen kommer att innehålla ett antal seminarier med öppna diskussioner av ingenjörstillämpningar. Momentet Hemuppgift inkluderar även obligatoriskt deltagande vid seminariepresentationer.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända hemuppgifter (HEM1; 3 hp)
Laborationsuppgift (LAB1; 1,5 hp)
Tentamen (TEN1; 3,0 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mårten Olsson (mart@kth.se)