Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SE2145 Tillförlitlighet, optimering och dimensionering 9,0 hp

Kursen utbildar beräkningsingenjörer som gör produkter bättre med hjälp av sina hållfasthetskunskaper. Det är en ovanligt bred kurs men har en tydlig röd tråd: ingenjörsmässighet och problemlösning. Du löser flera dimensionsuppgifter, vilket ger dig erfarenhet av industriella problem. FEM är det verktyg som används, ANSYS classic och Workbench. Inom optimering och tillförlitlighet görs en del beräkningar med MatLab. Kursen är avsedd för 2:a-års masterstudenter som har läst ett flertal kurser inom hållfasthetslära och som har vana vid FEM-beräkningar. Föreläsningsserien handlar om hur problemlösning inom industrin kan/bör gå till. Det ingår teori och tillämpningar, en del anekdoter och idéer, bakgrund ges och praktikexempel visas. Gästföreläsare från industri och konsultföretag bjuds också in. Kursen avslutas med deltagarnas projektpresentationer.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 ROD programstuderande

Målgrupp

Sökbar för alla masterprogram årskurs 2 och civilingenjörsprogram årskurs 5 under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 2, Valfri

Perioder

P1 (4,5 hp), P2 (4,5 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2025-01-13

Studietakt

33%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Min: 10

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 ROD programstuderande

Anmälningskod

51853

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 ROD programstuderande

Kontaktperson

Mårten Olsson (mart@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SE2145 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Föreläsningar:

Produktutvecklingsprocessen och hur hållfasthetsteknik kan användas i den, design-rymden, brottmoder, kraftvägar i strukturer, modellering av förband, tapering, välvning och membrantillstånd, olinjära material, elastiskt-plastiska spänningscykler, wöhlerdiagram för produkter och material, fleraxlig hög- och lågcykelutmattning, kriterier för utmattning, strukturoptimering och topologioptimering, kontaktproblem och kontaktutmattning, slip och nötning, fretting. Lasttyper, instabiliteter och buckling, inverkan av stora deformationer på buckling. Produktkännedomens roll, restspänningar, spricktillväxt, fraktografi och haveriutredningar. Simulering, dynamik och beräkningsmetoder som är alternativ till FEM. Statistik, fördelningar, skattning, sampling med Monte Carlo metoden respektive Latin Hypercube sampling. Regressionsanalys, responsytor och surrogatmodellering, känsligheter och försöksplanering. Effekter. Probabilistisk design och sannolikhetsberäkningar för komplexa problem. Robusthet, kvalitetsbegreppet. Taguchis metod. Tillförlitlighetsteori inkl. FORM samt något om SORM. Tillförlitlighetsbaserad konstruktionsoptimering, teori och tillämpning. C:a 4 gästföreläsningar inom beräkningsdriven produktframtagning, speciellt inom optimering.

Hemuppgifter:

Omkring sex stycken konstruktionsuppgifter som löses med beräkningsteknik. De illustrerar olika delar av kursen som dimensionering, optimering och probabilistisk design.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna

 • förklara vilken roll hållfasthetstekniken har för produktutveckling, speciellt vid förekomsten av flera samtidiga brottmoder (dimensioneringskriteria) och även ta hänsyn till s.k. gömda brottmoder;
 • identifiera de krav som ställs på konstruktioner och komponenter, vad avser mekaniska egenskaper, och översätta dem till en modell som lämpar sig för analys med beräkningsteknik;
 • välja lämpliga nät, elementtyper, randvillkor, materialmodeller, mm, för effektiv problemlösning med FEM;
 • beskriva syfte och idémässig bakgrund för olika metodik/strategi för dimensionering;
 • använda avancerade metoder för FE-baserad utmattningsanalys (såväl lågcykel, högcykel som termomekanisk);
 • beskriva olika former av osäkerhet och uppskatta spridningen hos stokastiska variabler;
 • illustrera och förklara hur spridning hos variablerna i ett problem leder till osäkerhet i systemresponsen;
 • välja lämplig metod att systematiskt undersöka designrymden för ett problem;
 • utföra probabilistisk dimensionering med FEM baserat på direkt Monte Carlo simulering eller med surrogatmodell/responsyta;
 • lösa ett avancerat produktutvecklingsproblem och kommunicera lösningen i form av, en illustration/plansch, en muntlig presentation på engelska (med dator och projektor) samt i form av en teknisk rapport på engelska.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B/ Engelska 6 

Grundkurs i hållfasthetslära, t.ex. SE1010, SE1020 eller SE1055, samt FEM för ingenjörstillämpningar SE1025 eller motsvarande. Kursens upplägg förutsätter utöver detta att SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM samt SE2126 Materialmekanik är väl bekanta.

Rekommenderade förkunskaper

SE1010, SE1020, SE1021 eller SE1055 Hållfasthetslära grundkurs,
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar,
SE2126 Materialmekanik och
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • HEM1 - Hemuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Project, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända hemuppgifter och projekt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

SE202X

Kontaktperson

Mårten Olsson (mart@kth.se)