Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSF1502 Ingenjörsrollen och ingenjörskunskap 6,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SF1502 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Studieteknik, eget ansvar, egenutveckling under en yrkeskarriär, självreflektion, kommunikationsteknik.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

 • kunna göra informerade val både under studietiden och därefter

 • kritiskt granska och reflektera över ingenjörens roll i ett hållbart samhälle

 • redogöra för huvuddragen inom vetenskapsteorin och teknikhistorien

 • identifiera och diskutera yrkesetiska problem

 • planera och genomföra projekt i grupp

 • dokumentera och presentera sitt arbete skriftligt och muntligt

 • reflektera över sitt eget lärande och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Endast för teknologer antagna till civilingenjörsprogrammet Öppen ingång, COPEN.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PROA - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PROB - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PROC - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PROD - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se:

https://www.kth.se/sci/institutioner/math/avd/na/utbildning/hederskodex-for-studenter-och-larare-vid-kurser-pa-avdelningen-for-numerisk-analys-1.357185

Övriga krav för slutbetyg

Godkända Projektuppgifter (PROA 1,5 hp; PROB 1,5 hp; PROC 1,5 hp; PROD 1,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Christina Marianne Carlsund Levin

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF1502

Ges av

SCI/Matematik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Christina M Carlsund Levin (ninni@kth.se)

Övergångsbestämmelser

Godkänd muntlig och/eller skriftlig redovisning av projektuppgifter.

Studenter erbjuds möjlighet att slutföra sina resterande projektuppgifter inom den nyinrättade kursen SA1007 Ingenjörsrollen och ingenjörskunskap 6,0 hp. Examinationen i kursen SF1502 sker vid motsvarande examinationstillfälle i kursen SA1007.