SF1502 Ingenjörsrollen och ingenjörskunskap 6,0 hp

Engineering Skills

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 COPEN för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

 • kunna göra informerade val både under studietiden och därefter

 • kritiskt granska och reflektera över ingenjörens roll i ett hållbart samhälle

 • redogöra för huvuddragen inom vetenskapsteorin och teknikhistorien

 • identifiera och diskutera yrkesetiska problem

 • planera och genomföra projekt i grupp

 • dokumentera och presentera sitt arbete skriftligt och muntligt

 • reflektera över sitt eget lärande och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

Kursens huvudsakliga innehåll

Studieteknik, eget ansvar, egenutveckling under en yrkeskarriär, självreflektion, kommunikationsteknik.

Behörighet

Endast för teknologer antagna till civilingenjörsprogrammet Öppen ingång, COPEN.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • PROA - Projektuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • PROB - Projektuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • PROC - Projektuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • PROD - Projektuppgift, 1,5, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se:

https://www.kth.se/sci/institutioner/math/avd/na/utbildning/hederskodex-for-studenter-och-larare-vid-kurser-pa-avdelningen-for-numerisk-analys-1.357185

Krav för slutbetyg

Godkända Projektuppgifter (PROA 1,5 hp; PROB 1,5 hp; PROC 1,5 hp; PROD 1,5 hp)

Ges av

SCI/Matematik

Kontaktperson

Christina M Carlsund Levin (ninni@kth.se)

Examinator

Christina Marianne Carlsund Levin <ninni@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2016.