Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Grundläggande kurs i elementär differentialkalkyl för ekonomiska tillämpningar. Kursen är inriktad på praktisk användning och tillämpningar inom ekonomi snarare än matematisk teori, och innehåller ingen trigonometri. Delar av stoffet är hämtat från gymnasiets Matematik D och kursen kan inte tillgodoräknas inom civilingenjörsutbildningen.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SF1627 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Elementära funktioner, speciellt logaritmer, potensfunktioner och exponentialfunktionen, summa-symbolen och vissa enkla summor, speciellt geometriska summor, differentialkalkyl i en och flera variabler, extremvärdesproblem med och utan bivillkor, lokal approximation för funktioner av en variabel med polynom av första och andra graden (Taylors formel), tolkningar av derivator och integraler som nuvärde, priselasticitet, konsumentöverskott etc.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • Använda begrepp, satser och metoder för att lösa, och presentera lösningen av, problem inom de delar som beskrivs av kursinnehållet.

  • Läsa och tillgodogöra sig matematisk text.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TENB - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TENC - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Henrik Shah Gholian

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF1627

Ges av

SCI/Matematik

Huvudområde

Matematik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd