Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SF1677 Analysens grunder 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

61602

Rubriker med innehåll från kursplan SF1677 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

  • Reella tal. Metriska rum. Topologiska grundbegrepp. Heine-Borels sats. Bolzano-Weierstrass sats. Konvergens, kontinuitet, derivata, Riemann-Stieltjes Integral. Likformig konvergens. Funktionsrum. Stone-Weierstrass sats. Arzela-Ascolis sats.
  • Derivata av funktioner av flera variabler. Banachs fixpunktssats. Implicita och inversa funktionssatsen. Något om Lebesgueintegralen.

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna

  • använda begrepp, satser och metoder för att lösa, och presentera lösningen av, problem inom de delar av analysens grunder som beskrivs av kursinnehållet.
  • läsa och tillgodogöra sig matematisk text, i syfte att lära sig lösa problem med bevisföringskaraktär angående de grundläggande begreppen i analys.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs SF1626 Flervariabelanalys eller SF1674 Flervariabelanalys.

Rekommenderade förkunskaper

SF1683 differentialekvationer och transformmetoder, eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd