Hoppa till huvudinnehållet

SF1679 Diskret matematik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SF1679 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Aritmetikens fundamentalsats, Euklides algorithm och en diofantisk ekvation. Modulär aritmetik, kinesiska restsatsen, Fermats lilla sats och RSA. Ekvivalensrelationer, partialordningar, induktion och rekursion. Funktioner, oändliga mängder och kardinalitet. Elementär gruppteori, Langranges sats, symmetriska gruppen och Burnsides lemma. Felkorrigerande koder, Hammingkoder. Genererande funktioner och heltalspartitioner. Kombinatorik, multinomialtal, Stirlingtal, sållprincipen och Möbius inversionsformel. Elementär grafteori, planära grafer, färgläggningar, matchningar i bipartita grafer.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • använda begrepp, satser och metoder för att lösa, och presentera lösningen av, problem inom de delar av diskret matematik som beskrivs av kursinnehållet,
  • läsa och tillgodogöra sig matematisk text

i syfte att

  • tillägna sig grundläggande kunskaper i diskret matematik och elementär grafteori,
  • få ökad förmåga i elementär kombinatorisk problemlösning,
  • få kännedom om hur algebraiska strukturer kan användas,
  • tränas i logisk tankegång och i konstruktion av matematiska bevis

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs SF1672 Linjär algebra eller SF1624 Algebra och geometri.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF1679

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd