Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 7,5 hp

En avancerad kurs om objektorienterad implementering av programsystem för teknisk-vetenskapliga beräkningar med fokus på C++.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50293

Rubriker med innehåll från kursplan SF2565 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 •  Objektorienterad programmering, grundläggande begrepp och syntax på C++
 • Okjekt, klasser och deras definition, konstruktorer och destruktorer
 • Operatorer, operator overloading, polymorfism
 • Grunderna i abstrakta klasser, arv, generisk programmering
 • Utvalda komponenter ur C++ standardbiblioteket
 • Strukturerade och ostrukturerade nät, datastrukturer för deras implementering
 • Implementation av numeriska metoder för partiella differentialekvationer
 • Effektiva implementeringar av numeriska algoritmer

Datorlaborationer samt projektuppgifter.

Lärandemål

Kursen mål är att ge kunskaper om hur avancerade numeriska metoder och komplexa algoritmer inom teknisk-veteskapliga beräkningar kan implementeras i C++.

Efter genomförande av kursens moment kommer studenterna att kunna

 • konstruera enkla klasser för ofta förkommande matematiska objekt;
 • skapa abstrakta klasser och definera enkla template klasser;
 • implementera datastrukturer för hantering av realistisk geometri och komplexa nät till numerisk lösning av partiella differentialekvationer;
 • optimera datastrukturer och algoritmer i C++ med hänsyn till effektiva beräkningar för storskaliga problem.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B / Engelska 6
För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Fortsättningskurs i numerisk analys (SF2520 eller liknande),

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se:http://www.sci.kth.se/institutioner/math/avd/na/utbildning/hederskodex-for-studenter-och-larare-vid-kurser-pa-avdelningen-for-numerisk-analys-1.357185

Övriga krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1; 4 hp).

Projekt (PRO1; 3,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Matematik, Teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Katarina Gustavsson (katg@kth.se)