SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 7,5 hp

Program Construction in C++ for Scientific Computing

En avancerad kurs om objektorienterad implementering av programsystem för teknisk-vetenskapliga beräkningar med fokus på C++.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 •  Objektorienterad programmering, grundläggande begrepp och syntax på C++
 • Okjekt, klasser och deras definition, konstruktorer och destruktorer
 • Operatorer, operator overloading, polymorfism
 • Grunderna i abstrakta klasser, arv, generisk programmering
 • Utvalda komponenter ur C++ standardbiblioteket
 • Strukturerade och ostrukturerade nät, datastrukturer för deras implementering
 • Implementation av numeriska metoder för partiella differentialekvationer
 • Effektiva implementeringar av numeriska algoritmer

Datorlaborationer samt projektuppgifter.

Lärandemål *

Kursen mål är att ge kunskaper om hur avancerade numeriska metoder och komplexa algoritmer inom teknisk-veteskapliga beräkningar kan implementeras i C++.

Efter genomförande av kursens moment kommer studenterna att kunna

 • konstruera enkla klasser för ofta förkommande matematiska objekt;
 • skapa abstrakta klasser och definera enkla template klasser;
 • implementera datastrukturer för hantering av realistisk geometri och komplexa nät till numerisk lösning av partiella differentialekvationer;
 • optimera datastrukturer och algoritmer i C++ med hänsyn till effektiva beräkningar för storskaliga problem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Fortsättningskurs i numerisk analys (SF2520 eller liknande),

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO1 - Projekt, 3,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se:http://www.sci.kth.se/institutioner/math/avd/na/utbildning/hederskodex-for-studenter-och-larare-vid-kurser-pa-avdelningen-for-numerisk-analys-1.357185

Övriga krav för slutbetyg *

Tentamen (TEN1; 4 hp).

Projekt (PRO1; 3,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Michael Hanke

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF2565

Ges av

SCI/Matematik

Huvudområde *

Matematik, Teknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Michael Hanke, hanke@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.