Hoppa till huvudinnehållet

SF2567 Projektkurs i beräkningsteknik 7,5 hp

En avancerad kurs i beräkningsteknik som utformas som ett gemensamt projekt för en grupp av studenter.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SF2567 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innebär att studenter med ett specialintresse inom beräkningsteknik kan få läsa en individuellt utformad kurs inom det egna intresseområdet. Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student.

Lärandemål

Kursen utformas som ett grupp eller individuellt arbete med hänsyn till de studerandes förkunskaper och de lärare som kan handleda projektet.

Efter denna kurs ska studenterna inom gruppen ha:

  • Läst in teori för området från t ex läroböcker och vetenskapliga rapporter,
  • Utfört numeriska experiment för någon metod som erhållits t ex genom hopkoppling av existerande
    komponenter ur ett avancerat beräkningsprogram,
  • Sammanfattat sina resultat muntligt och skriftligt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B / Engelska 6

Rekommenderade förkunskaper

Beror på projektinnehåll, men kan vara t ex någon eller några av kurserna SF2520 Finita elementmetoden, SF2520/DN2221 Tillämpade numeriska metoder, SF2521/DN2255 Numerisk behandling av diff. ekv., SF2568/DN2264  Parallella beräkningar för storskaliga problem.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.sci.kth.se/institutioner/math/avd/na/utbildning/hederskodex-for-studenter-och-larare-vid-kurser-pa-avdelningen-for-numerisk-analys-1.357185

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd rapportering av resultat i seminarieform och som skriftlig rapport.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF2567

Ges av

Huvudområde

Matematik, Teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursansvarig. Denna kurs kan t ex vara startpunkt för ett examensarbete i beräkningsteknik.

Övrig information

Kan påbörjas när som helst under terminstid. Kan tas på svenska eller engelska.