Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SF2718 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Exempel på teman är system av autonoma differentialekvationer (dynamiska system i kontinuerlig tid) och iterativa modeller (dynamiska system i diskret tid) med tillämpningar på modellering av populationsdynamik och av kemiska reaktioners förlopp.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • använda matematiska begrepp, satser och metoder för att lösa, och presentera lösningen av, problem inom de delar av matematiken som beskrivs av kursinnehållet,

  • tolka vissa klassiska matematiska modeller som beskrivs i kursinnehållet och utvärdera sådana modellers relevans, rimlighet och noggrannhet,

i syfte att att ge fördjupad kunskap inom något eller några matematiska områden (speciellt, linjär algebra, analys och differentialekvationer) med tillämpningar inom biologi, kemi och kemiteknik.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförda kurser SF1626 Flervariabelanalys och SF1633 Differentialekvationer I.

Rekommenderade förkunskaper

Lämpliga förkunskaper: Kunskaper i matematik motsvarande de obligatoriska kurserna på CL-programmets åk 1 – 3.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Maria Saprykina

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF2718

Ges av

SCI/Matematik

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Undervisningen kommer förmodligen att bestå av orienterande föreläsningar och av seminarier där deltagande studenter bidrar med presentationer av valda texter.