Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SF2719 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Historiska perioder: Matematik i Babylon och Egypten, klassisk grekisk matematik, arabisk matematik, europeisk matematik under medeltiden och den tidiga moderna perioden,  europeisk matematik under 1800-talet, aspekter av 1900-talets matematik fram till i dag.
 • Matematiska utvecklingar: Talbegreppet och notation, geometri, ekvationslösning, funktioner, differential- och integralkalkyl och matematisk analys, sannolikhetsteori, abstrakt algebra, grunderna (logik, mängdteori, matematikfilosofi).
 • Historiska metoder: Olika sätt att läsa en historisk (matematisk) text, frågor som informerar läsandet av en text (matematiska innehållet, författaren, läsaren, stil, ton, typ av text — t. ex. brev, lärobok, artikel, kommentar — språk, sats/skrift), att hitta relevanta och intressanta diskussionsfrågor utgående från en eller flera texter, att hitta relevanta och bra källor till en diskussionsfråga, att strukturera och formulera övertygande argumentationer muntligt och skriftligt.
 • Analyser: Motivationen att bedriva matematik: Det matematiska yrket genom tiderna, sociala kontext av matematiker, spridning av matematiska idéer, notation och deras betydelse, matematiska dispyter och deras konsekvenser, rigor, kvinnor i matematiken, matematikerns roll som lärare och som forskare, matematikens institutioner (kloster, skolor, universitet, forskningsinstitut, konferenser; priser och utmärkelser, tävlingar, anslag), matematikens reception i populärkulturen.

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna

 • formulera analyser och argumentationer kring matematiska originaltexter muntligt och skriftligt på ett strukturerat och vetenskapligt sätt,
 • ställa relevanta och kreativa historiska frågor,
 • utforma egna tankar kring samhälleliga aspekter av matematiken såsom samhällsstrukturen, politiken och jämställdhet, förr i tiden och i dag,
 • redogöra i stora drag för utvecklingen genom tiderna av olika matematiska idéer, matematiska ämnen och ramverken inom vilka matematiken bedrevs,
 • redogöra i stora drag för viktiga bidrag, biografier och social kontext av några framstående historiska matematiker,

i syfte att ge kunskaper och färdigheter att analysera och kontextualisera historiska matematiska texter med avseende på utvecklingen av matematiken genom tiderna, ömsesidig påverkan av matematiken och samhället samt slutsatser om matematikens roll och relevans i dag.

Kursupplägg

Föreläsningar, skrivande av essäer med återkoppling från lärare och/eller kamrater, övningar, grupparbete med originaltexter, diskussioner och rollspel.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförda kurser SF1624 Algebra och geometri, SF1625 Envariabelanalys och SF1626 Flervariabelanalys.

Rekommenderade förkunskaper

SF2717 Matematik, fördjupning samt SF1610 Diskret matematik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen obligatorisk kurslitteratur. Texter delas ut i föreläsningen. Rekommenderad litteratur:

 • Jacqueline Stedall: Mathematics Emerging: A Sourcebook 1540–1900, Oxford University Press, 2008.
 • Benjamin Wardhaugh: How to Read Historical Mathematics, Princeton University Press, 2010.
 • Victor J. Katz, A History of Mathematics: An Introduction, Pearson, tredje upplaga 2009 eller A History of Mathematics: Brief Version, Pearson, första upplaga 2004.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN2 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Boij

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF2719

Ges av

SCI/Matematik

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd