Hoppa till huvudinnehållet

SF2719 Matematikens historia 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SF2719 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Historiska perioder: Matematik i Babylon och Egypten, klassisk grekisk matematik, arabisk matematik, europeisk matematik under medeltiden och den tidiga moderna perioden,  europeisk matematik under 1800-talet, aspekter av 1900-talets matematik fram till i dag.
 • Matematiska utvecklingar: Talbegreppet och notation, geometri, ekvationslösning, funktioner, differential- och integralkalkyl och matematisk analys, sannolikhetsteori, abstrakt algebra, grunderna (logik, mängdteori, matematikfilosofi).
 • Historiska metoder: Olika sätt att läsa en historisk (matematisk) text, frågor som informerar läsandet av en text (matematiska innehållet, författaren, läsaren, stil, ton, typ av text — t. ex. brev, lärobok, artikel, kommentar — språk, sats/skrift), att hitta relevanta och intressanta diskussionsfrågor utgående från en eller flera texter, att hitta relevanta och bra källor till en diskussionsfråga, att strukturera och formulera övertygande argumentationer muntligt och skriftligt.
 • Analyser: Motivationen att bedriva matematik: Det matematiska yrket genom tiderna, sociala kontext av matematiker, spridning av matematiska idéer, notation och deras betydelse, matematiska dispyter och deras konsekvenser, rigor, kvinnor i matematiken, matematikerns roll som lärare och som forskare, matematikens institutioner (kloster, skolor, universitet, forskningsinstitut, konferenser; priser och utmärkelser, tävlingar, anslag), matematikens reception i populärkulturen.

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna

 • formulera analyser och argumentationer kring matematiska originaltexter muntligt och skriftligt på ett strukturerat och vetenskapligt sätt,
 • ställa relevanta och kreativa historiska frågor,
 • utforma egna tankar kring samhälleliga aspekter av matematiken såsom samhällsstrukturen, politiken och jämställdhet, förr i tiden och i dag,
 • redogöra i stora drag för utvecklingen genom tiderna av olika matematiska idéer, matematiska ämnen och ramverken inom vilka matematiken bedrevs,
 • redogöra i stora drag för viktiga bidrag, biografier och social kontext av några framstående historiska matematiker,

i syfte att ge kunskaper och färdigheter att analysera och kontextualisera historiska matematiska texter med avseende på utvecklingen av matematiken genom tiderna, ömsesidig påverkan av matematiken och samhället samt slutsatser om matematikens roll och relevans i dag.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B / Engelska 6
Slutförda kurser SF1624 Algebra och geometri, SF1625 Envariabelanalys och SF1626 Flervariabelanalys.

Rekommenderade förkunskaper

SF2717 Matematik, fördjupning samt SF1610 Diskret matematik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN2 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF2719

Ges av

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd