Hoppa till huvudinnehållet

SF2720 Kaotiska dynamiska system 7,5 hp

En kurs om dynamiska system och kaotiskt beteende.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60600

Rubriker med innehåll från kursplan SF2720 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Topologisk dynamik. Lågdimensionell dynamik, speciellt cirkelavbildningar och intervall-avbildningar. Hyperbolisk dynamik. Symbolisk dynamik och kodning.

Fördjupning inom någon gren av dynamiska system.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Förklara innebörden av grundläggande begrepp och satser inom de delar av dynamiska system som beskrivs av kursinnehållet.
  • Använda begrepp, satser och metoder för att lösa, och presentera lösningen av, problem inom de delar av dynamiska systems som beskrivs av kursinnehållet.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B / Engelska 6
Slutförd kurs SF1677 Analysens grunder.

Rekommenderade förkunskaper

SF1678 Grupper och ringar eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd