Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp

Om kursomgång

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60467

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Kontaktperson

Jan Kronqvist (jankr@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SF2812 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Simplexmetoden och inrepunktsmetoder för linjärprogrammering.
 • Utnyttjande av problemstruktur för linjärprogrammering, exempelvis dekomposition och kolumngenerering.
 • Stokastisk programmering: metoder samt utnyttjande av problemstruktur.
 • Trädsökning för heltalsprogrammering.
 • Lagrangerelaxering och subgradientmetoder tillämpat på storskaliga heltalsprogrammeringsproblem med struktur.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Tillämpa teori, begrepp och metoder inom de delar av optimeringslära som beskrivs av kursinnehållet för att lösa problem.
 • Modellera, formulera och analysera förenklade tillämpningsproblem som optimeringsproblem och lösa med tillhandahållen programvara.
 • Samarbeta med andra studenter och visa förmåga att presentera muntligt och skriftlig.

För att uppnå högsta betyg ska studenten dessutom kunna:

 • Kombinera och förklara kursens metoder samt
 • Tillämpa och förklara kursens teori och begrepp på de tillämpningsproblem som ingår.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Engelska B / Engelska 6
 • Slutförd grundkurs i Optimeringslära (SF1811, SF1861 eller motsvarande)
 • Slutförd grundkurs i Matematisk statistik (SF1914, SF1918, SF1922 eller motsvarande)
 • Slutförd grundkurs i Numerisk analys (SF1544, SF1545 eller motsvarande)
 • Slutförd grundkurs i Differentialekvationer (SF1633, SF1683 eller motsvarande)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart. Preliminär litteratur:

Linear and Nonlinear Programming av S.G.Nash och A.Sofer, McGraw-Hill, samt kompletterande material från institutionen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift 1, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projektuppgift 2, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jan Kronqvist (jankr@kth.se)