Hoppa till huvudinnehållet

SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SF2822 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Ickelinjär optimering utan bivillkor: optimalitetsvillkor, Newtonmetoder, kvasi-Newtonmetoder, konjugerade gradientmetoder.
 • Ickelinjär optimering med bivillkor: optimalitetsvillkor, kvadratisk programmering, sekvensiell kvadratisk programmering, barriärmetoder, primal-duala inrepunktsmetoder.
 • Semidefinit programmering med inrepunktsmetoder.
 • Konvexitet och konvexa relaxeringar.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Tillämpa teori, begrepp och metoder inom de delar av optimeringslära som beskrivs av kursinnehållet för att lösa problem.
 • Modellera, formulera och analysera förenklade tillämpningsproblem som optimeringsproblem och lösa med tillhandahållen programvara.
 • Samarbeta med andra studenter och visa förmåga att presentera muntligt och skriftligt

För att uppnå högsta betyg ska studenten dessutom kunna följande:

 • Kombinera och förklara kursens metoder samt
 • Tillämpa och förklara kursens teori och begrepp på de tillämpningsproblem som ingår.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Engelska B / Engelska 6
 • Slutförd grundkurs i Optimeringslära (SF1811, SF1861 eller motsvarande)
 • Slutförd grundkurs i Matematisk statistik (SF1914, SF1918, SF1922 eller motsvarande)
 • Slutförd grundkurs i Numerisk analys (SF1544, SF1545 eller motsvarande)
 • Slutförd grundkurs i Differentialekvationer (SF1633, SF1683 eller motsvarande)

Rekommenderade förkunskaper

En slutförd fortsättningskurs i numerisk analys.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart. Preliminär litteratur:

Linear and Nonlinear Programming av S.G.Nash och A.Sofer, McGraw-Hill, samt kompletterande material från institutionen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift 1, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projektuppgift 2, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF2822

Ges av

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anders Forsgren (andersf@kth.se)