Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SF2863 Systemteknik 7,5 hp

Kursen har fokus på klassisk operationsanalys och matematiska metoder för att analyera och optimera funktionen av olika system. Delsystem analyseras och vi ser på hur helheten påverkas av vad som händer i dessa delar. T.ex. kan vi studera hur en kö beror på ankomstintensiteter, betjäningsintensitet och antalet agenter som är aktiva, och sedan koppla detta till hur det totala systemet, som består av flera sådana kopplade köer,  beter sig. Detta är ett exempel på ett stokastiskt system som vi modellerar med hjälp av Markov processer.

Dessutom ingår metoder som dynamisk programmering och styrda Markovkedjor som kan användas för att hitta de bästa strategierna för att styra processer på kort och lång sikt. Ett annat verktyg för heltalsoptimering är marginalallokering. Vi  använder det för problem där man har en avtagande avkastning.

Andra system som vi studerar är lagerhållningsystem och underhållssystem.

 • Baserat på antaganden om efterfrågan av produkter är det viktigt att bestämma lagernivåer för att säkerställa tillgänglighet, men till en rimlig kostnad.
 • För underhåll är det på samma sätt viktigt med tillgänglighet av reservdelar och vi tar fram beslutsunderlag för de beslutsfattare som gör avvägningen mellan kostnad och tillgänglighet.

 

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

51501

Rubriker med innehåll från kursplan SF2863 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Grundläggande teori för Markovkedjor och Markovprocesser
 • Kömodeller baserade på Markovprocesser, inklusive modeller för könätverk
 • Modeller för lageroptimering, såväl deterministiska som stokastiska
 • Modeller för optimering av reservmateriel
 • Marginalallokering
 • Dynamisk programmering, för rekursivt beslutsfattande
 • Optimal styrning av Markovkedjor, för stokastiska beslutsproblem

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • Tillämpa grundläggande teori, begrepp och metoder inom de delar av systemteknik som beskrivs av kursinnehållet för att lösa problem.
 • Formulera förenklade tillämpningsproblem inom områden som beskrivs av kursinnehållet med matematiska modeller och optimera dessa med programvara.
 • Läsa och tillgodogöra sig matematisk text om exempelvis linjär algebra, analys och systemteknik samt deras tillämpningar, kommunicera matematiska resonemang och beräkningar inom detta område muntligt och skriftligt på ett sådant sätt att de är lätta att följa.

För högre betyg ska studenten dessutom kunna

 • Förklara, kombinera och analysera grundläggande teori, begrepp och metoder inom de delar av systemteknik som beskrivs av kursinnehållet.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd avancerad kurs i Sannolikhetsteori (SF2940 eller motsvarande).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Hillier and Lieberman: Introduction to operations research, samt kompletterande kursmaterial från institutionen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • HEM1 - Hemuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

SF2812 Tillämpad linjär optimering. SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering. SF2852 Optimal styrteori.

Kontaktperson

Per Enqvist (penqvist@kth.se)

Övergångsbestämmelser

De studenter som har minst 4 godkända hemuppgiftspoäng sedan tidigare, inte tidigare än 2017 och högst tre år gamla, kan vid godkänd skriftlig tentamen tillgodogöra sig hemuppgiftsdelen automatiskt