Hoppa till huvudinnehållet

SF2863 Systemteknik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SF2863 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Grundläggande teori för Markovkedjor och Markovprocesser
 • Kömodeller baserade på Markovprocesser, inklusive modeller för könätverk
 • Modeller för lageroptimering, såväl deterministiska som stokastiska
 • Modeller för optimering av reservmateriel
 • Marginalallokering
 • Dynamisk programmering, för rekursivt beslutsfattande
 • Optimal styrning av Markovkedjor, för stokastiska beslutsproblem

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • Tillämpa grundläggande teori, begrepp och metoder inom de delar av systemteknik som beskrivs av kursinnehållet för att lösa problem.
 • Formulera förenklade tillämpningsproblem inom områden som beskrivs av kursinnehållet med matematiska modeller och optimera dessa med programvara.
 • Läsa och tillgodogöra sig matematisk text om exempelvis linjär algebra, analys och systemteknik samt deras tillämpningar, kommunicera matematiska resonemang och beräkningar inom detta område muntligt och skriftligt på ett sådant sätt att de är lätta att följa.

För högre betyg ska studenten dessutom kunna

 • Förklara, kombinera och analysera grundläggande teori, begrepp och metoder inom de delar av systemteknik som beskrivs av kursinnehållet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd avancerad kurs i Sannolikhetsteori (SF2940 eller motsvarande).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Hillier and Lieberman: Introduction to operations research, samt kompletterande kursmaterial från institutionen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • HEM1 - Hemuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF2863

Ges av

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

SF2812 Tillämpad linjär optimering. SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering. SF2852 Optimal styrteori.

Kontaktperson

Per Enqvist (penqvist@kth.se)

Övergångsbestämmelser

De studenter som har minst 4 godkända hemuppgiftspoäng sedan tidigare, inte tidigare än 2017 och högst tre år gamla, kan vid godkänd skriftlig tentamen tillgodogöra sig hemuppgiftsdelen automatiskt