Hoppa till huvudinnehållet

SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

Kursens övergripande syfte är att studenten ska bli väl förtrogen med grundläggande sannolikhetsteoretiska begrepp, modeller och lösningsmetoder tillämpade på konkreta problem.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SF2940 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Sannolikhetsrum, stokastiska variabler och deras fördelningar, funktioner av
  stokastiska variabler, väntevärde
 • Oberoende stokastiska variabler, betingad sannolikhet, betingat väntevärde
 • Sannolikhets- och momentgenererande funktioner, karakteristisk funktion, summa av
  stokastiska variabler
 • Stokastiska variablers konvergens, de stora talens lag, centrala gränsvärdessatsen
 • Multivariat normalfördelning och tillämpningar

Lärandemål

Kursens övergripande syfte är att studenterna ska bli väl förtrogna med grundläggande sannolikhetsteoretiska begrepp, modeller och lösningsmetoder tillämpade på konkreta problem.

Efter slutfördkurs ska studenten kunna

 • formulera och förklara centrala definitioner, resultat och satser inom sannolikhetsteorin
 • systematiskt tillämpa begrepp och metoder för att självständigt lösa grundläggande problem inom sannolikhetsteorin
 • läsa och tillgodogöra sig matematisk text.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Engelska B / Engelska 6
 • Slutförd grundkurs i Sannolikhetsteori och statistik (SF1918, SF1922 eller motsvarande).

Rekommenderade förkunskaper

 • Grundkurs i Flervariabelanalys (SF1626, SF1674 Flervariabelanalys eller motsvarande)
 • Grundkurs i Algebra och Geometri (SF1624 eller motsvarande)

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Betyget Fx kan kompletteras till betyg E.

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF2940

Ges av

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Kevin Schnelli (schnelli@kth.se)