SG1117 Teknisk mekanik 7,5 hp

Engineering Mechanics

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Teori, konceptuella resonemang och problemlösning inom nedanstående områden.

Vektoralgebra och dimensionsbetraktelser.

Kraft och kraftmoment.

Kraftsystem, kraftpar, samband, reduktionsresultat.

Masscentrum för partikelsystem, stela kroppar och sammansatta kroppar.

Statisk jämvikt: jämviktsvillkor i 2 och 3 dimensioner, rep och trissor, friktion.

Partikelns kinematik: koordinatsystem, komponentformer, kinematiska villkor.

Rörelsemängdslagen, Newtons lagar i olika koordinatsystem.

Arbete, effekt och energi, konservativa system, energiekvationen, dissipativa system.

Momentekvationen, rotationsrörelse, masströghetsmoment.

Impuls och stöt.

Svängningar: fria och påtvingade, dämpade och odämpade.

Konceptuella resonemang och problemlösning inom ovanstående områden.

Lärandemål *

Efter genomgången kurs skall studenten:

  • kunna läsa och tillgodogöra sig matematisk text tillämpad inom mekanikområdet, samt kommunicera resonemang och beräkningar inom detta område på ett sådant sätt att de är lätta att följa 

i syfte att använda kursinnehållets koncept och teori för att lösa grundläggande problem där kursens delar utnyttjas var för sig.

För högre betyg skall studenten kunna:

  • identifiera ett konkret mekaniskt problem, samt välja lämpliga mekaniska modeller utifrån en problembeskrivning där flera av kursens delar måste kombineras,
  • formulera de mekaniska modellerna matematiskt, behandla problemet samt kritiskt analysera resultatets betydelse.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Aktivt deltagande i SF1625 Envariabelanalys.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INLA - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Inlämningsuppgifter (INLA; 3  hp), en skriftlig tentamen (TENA; 4,5 hp). Tentamen kan för betyg E klaras av i form av kontrollskrivningar.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Fredrik Lundell

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SG1117

Ges av

SCI/Mekanik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.