SG1218 Strömningsmekanik 4,0 hp

Fluid Mechanics

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

 • Studenten ska kunna formulera matematiska modeller av strömningsmekaniska fenomen, och göra relevanta approximationer av dessa.
 • Studenten ska för enkla fall kunna tillämpa de framtagna modellerna och kunna tolka resultatet.
 • Studenten ska tillägna sig en viss färdighet i att utföra strömningsmekaniska experiment.

Kursens huvudsakliga innehåll

Studenten skall kunna

 • Härleda Navier-Stokes ekvationer och förklara innebörden av dess termer, inklusive spännings- och deformationshastighetstensorerna.
 • Beräkna strömningsfältet för ett antal s.k. exakta lösningar.
 • Kunna använda sig av strömfunktion och Bernoulli’s ekvation.
 • Kunna redogöra för och härleda gränsskiktsapproximationen av Navier-Stokes ekvationer, samt att kunna redogöra för likformighetslösningar till dessa.
 • Kunna beskriva fenomenet avlösning.
 • Kunna föreslå mätmetoder för att mäta hastigheten i ett strömmande medium.

Kursupplägg

Nio föreläsningar om två timmar vardera de tre första veckorna. Inledning av vecka fyra är det en kontrollskrivning som testar teorin. Kursen ger även fem övningar om två timmar vardera samt en laboration. Sista delen av kursen ska studenterna göra ett projektarbete i grupp med posterredovisning.

Behörighet

Grundkurser i matematik, mekanik och fysik.

Litteratur

Kundu & Cohen, Fluid Mechanics, Academic Press, 2015, föreläsningsanteckningar samt labb-pek.

Kundu & Cohen, Fluid Mechanics, Academic Press, 2008, föreläsningsanteckningar samt labb-pek.

Examination

 • KON1 - Kontrollskrivning, 2,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laboration, 0,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, , betygsskala: P, F

KON1 - Kontrollskrivning, 2,0 hp, betygsskala: P, F

LAB1 - Laboration, 0,5 hp, betygsskala: P, F

PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F

TEN1 - Tentamen, 0 hp, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Krav för slutbetyg C-F

(KON1; 2,0 hp), examinerar teori och kan ge betyg C-F.

(LAB1; 0,5 hp), fullgjord laboration med godkänd avrapportering.

(PRO1; 1,5 hp), fullgjord projektredovisning i form av posterpresentation.

Krav för slutbetyg A-B (ej obligatoriskt moment)

(TEN1; 0 hp) Tentamensmoment med problem som examinerar färdigheter i problemlösning och tillämpning av matematiska metoder.

Ges av

SCI/Mekanik

Kontaktperson

Erik Lindborg (eoli@kth.se)

Examinator

Erik Lindborg <eoli@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.