Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SG1218 Strömningsmekanik 4,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Målgrupp

Sökbar för CTFYS, CTMAT, TTEMM under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, åk 3, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik, åk 3, Valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, TEMA, Obligatorisk

Perioder

P2 (4,0 hp)

Varaktighet

2024-10-28
2025-01-13

Studietakt

25%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

51907

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Kontaktperson

Shervin Bagheri (sherwinb@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SG1218 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Studenten skall kunna

 • Härleda Navier-Stokes ekvationer och förklara innebörden av dess termer, inklusive spännings- och deformationshastighetstensorerna.
 • Beräkna strömningsfältet för ett antal s.k. exakta lösningar.
 • Kunna använda sig av strömfunktion och Bernoulli’s ekvation.
 • Kunna redogöra för och härleda gränsskiktsapproximationen av Navier-Stokes ekvationer, samt att kunna redogöra för likformighetslösningar till dessa.
 • Kunna beskriva fenomenet avlösning.
 • Kunna föreslå mätmetoder för att mäta hastigheten i ett strömmande medium.

Lärandemål

 • Studenten ska kunna formulera matematiska modeller av strömningsmekaniska fenomen, och göra relevanta approximationer av dessa.
 • Studenten ska för enkla fall kunna tillämpa de framtagna modellerna och kunna tolka resultatet.
 • Studenten ska tillägna sig en viss färdighet i att utföra strömningsmekaniska experiment.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs SG1113 eller likvärdig.

Rekommenderade förkunskaper

Fördelaktig är Differentialekvationer SF1683, Vektoranalys SI1146 och Fysikens matematisk metoder, SI1200. 

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • KON1 - Kontrollskrivning, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laboration, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, - hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

KON1 - Kontrollskrivning, 2,0 hp, betygsskala: P, F

LAB1 - Laboration, 0,5 hp, betygsskala: P, F

PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F

TEN1 - Tentamen, 0 hp, betygsskala: P, F

Övriga krav för slutbetyg

Krav för slutbetyg C-F

(KON1; 2,0 hp), examinerar teori och kan ge betyg C-F.

(LAB1; 0,5 hp), fullgjord laboration med godkänd avrapportering.

(PRO1; 1,5 hp), fullgjord projektredovisning i form av posterpresentation.

Krav för slutbetyg A-B (ej obligatoriskt moment)

(TEN1; 0 hp) Tentamensmoment med problem som examinerar färdigheter i problemlösning och tillämpning av matematiska metoder.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Shervin Bagheri (sherwinb@kth.se)