Hoppa till huvudinnehållet

SG1218 Strömningsmekanik 4,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SG1218 (HT 2018–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Studenten skall kunna

 • Härleda Navier-Stokes ekvationer och förklara innebörden av dess termer, inklusive spännings- och deformationshastighetstensorerna.
 • Beräkna strömningsfältet för ett antal s.k. exakta lösningar.
 • Kunna använda sig av strömfunktion och Bernoulli’s ekvation.
 • Kunna redogöra för och härleda gränsskiktsapproximationen av Navier-Stokes ekvationer, samt att kunna redogöra för likformighetslösningar till dessa.
 • Kunna beskriva fenomenet avlösning.
 • Kunna föreslå mätmetoder för att mäta hastigheten i ett strömmande medium.

Lärandemål

 • Studenten ska kunna formulera matematiska modeller av strömningsmekaniska fenomen, och göra relevanta approximationer av dessa.
 • Studenten ska för enkla fall kunna tillämpa de framtagna modellerna och kunna tolka resultatet.
 • Studenten ska tillägna sig en viss färdighet i att utföra strömningsmekaniska experiment.

Kursupplägg

Nio föreläsningar om två timmar vardera de tre första veckorna. Inledning av vecka fyra är det en kontrollskrivning som testar teorin. Kursen ger även fem övningar om två timmar vardera samt en laboration. Sista delen av kursen ska studenterna göra ett projektarbete i grupp med posterredovisning.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundkurser i matematik, mekanik och fysik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kundu & Cohen, Fluid Mechanics, Academic Press, 2015, föreläsningsanteckningar samt labb-pek.


Kundu & Cohen, Fluid Mechanics, Academic Press, 2008, föreläsningsanteckningar samt labb-pek.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • KON1 - Kontrollskrivning, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laboration, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, - hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

KON1 - Kontrollskrivning, 2,0 hp, betygsskala: P, F

LAB1 - Laboration, 0,5 hp, betygsskala: P, F

PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F

TEN1 - Tentamen, 0 hp, betygsskala: P, F

Övriga krav för slutbetyg

Krav för slutbetyg C-F

(KON1; 2,0 hp), examinerar teori och kan ge betyg C-F.

(LAB1; 0,5 hp), fullgjord laboration med godkänd avrapportering.

(PRO1; 1,5 hp), fullgjord projektredovisning i form av posterpresentation.

Krav för slutbetyg A-B (ej obligatoriskt moment)

(TEN1; 0 hp) Tentamensmoment med problem som examinerar färdigheter i problemlösning och tillämpning av matematiska metoder.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SG1218

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Shervin Bagheri (sherwinb@kth.se)