SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp

Fluid Mechanics for Engineers

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 CMAST, CDEPR för programstuderande

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa konserveringslagarna för massa och rörelsemängd i olika strömningsmekaniska problemställningar i syfte att analysera kraftväxelverkan mellan fasta kroppar och strömmande eller stationära fluider,
 • identifiera och tillämpa matematiska modeller för uppskattning av strömningsmekaniska storheter,
 •  genomföra en jämförande analys mellan resultaten från en matematisk modell och motsvarande empirisk data

Kursens huvudsakliga innehåll

Hydrostatik. Strömningars kinematik. Strömlinje och partikelbana. Dimensionsanalys. Friktionsfri inkompressibel strömning. Bernoullis ekvation. Kontrollvolymsformuleringen av kontinuitets- och rörelsemängds-ekvationen. Strömfunktion för två-dimensionell strömning. Rotationsfri strömning och hastighetspotential. Viskös strömning: laminär och turbulent strömning i kanaler och gränsskikt, avlösning. Isentropisk strömrörsströmning. Rak stöt.

Laborationer: Två obligatoriska laborationer, vilka genomförs i grupper om fyra teknologer. Varje laborationstillfälle inleds med ett kort förhör för att kontrollera att gruppens samtliga medlemmar är förberedda. Laborationsredogörelsen kan färdigställas vid laborationstillfället. Dessutom genomförs i anslutning till undervisningen några demonstrationer i strömningsmekaniklaboratoriet av olika strömningsfenomen.

Projektuppgift: Obligatorisk projektuppgift om strömningsfenomen runt en tvådimensionell vingprofil, speciellt med avseende på bestämning av lyftkraften. Laborationerna ingår som en integrerad del av denna projektuppgift. Laborationerna ingår som en integrerad del av denna projektuppgift.

Behörighet

Slutförda kurser SG1130 Mekanik I och SF1626 Flervariabelanalys.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,2, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 3,8, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Krav för slutbetyg

Projektuppgift inklusive laborationer (PRO1; 2,2 hp). Tentamen (TEN1; 3,8 hp).

Ges av

SCI/Mekanik

Examinator

Lisa Prahl Wittberg <prahl@kth.se>

Övrig information

MEK: 5C1220/SG1220 är behörighetsgivande kurs för fördjupningen Mekanik på M (och P).

Påbyggnad

SG2214 Strömningsmekanik.
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.