Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 CMAST, CDEPR programstuderande

Målgrupp

Sökbar för CMAST, CDEPR, CMATD från årskurs 3 under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, åk 3, FOR, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, åk 3, INE, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, åk 3, IPDE, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, åk 3, IPUB, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, åk 3, MRS, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, åk 3, SUE, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, åk 3, TEMA, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, åk 3, TEMB, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, åk 3, TEMC, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö, åk 3, HSS, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö, åk 3, ITH, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö, åk 3, KEM, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö, åk 3, MHI, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö, åk 3, RENE, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö, åk 3, SMCS, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö, åk 3, SUE, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö, åk 3, SUT, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet, åk 3, SUE, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, AEE, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, FOR, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, INE, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, IPDE, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, IPUB, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, IPUC, Rekommenderad

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, MRS, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, MTH, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, NEE, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, PRM, Rekommenderad

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, SUE, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, SUT, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, TEMA, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, TEMB, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, TEMC, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik, åk 3, Valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, TEMA, Obligatorisk

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, TEMB, Villkorligt valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 2, Valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 2, TEMB, Villkorligt valfri

Perioder

P1 (6,0 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2024-10-27

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 CMAST, CDEPR programstuderande

Anmälningskod

51919

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 CMAST, CDEPR programstuderande

Kontaktperson

Lisa Prahl Wittberg (prahl@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SG1220 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Hydrostatik. Strömningars kinematik. Strömlinje och partikelbana. Dimensionsanalys. Friktionsfri inkompressibel strömning. Bernoullis ekvation. Kontrollvolymsformuleringen av kontinuitets- och rörelsemängds-ekvationen. Strömfunktion för två-dimensionell strömning. Rotationsfri strömning och hastighetspotential. Viskös strömning: laminär och turbulent strömning i kanaler och gränsskikt, avlösning. Isentropisk strömrörsströmning. Rak stöt.

Laborationer: Två obligatoriska laborationer, vilka genomförs i grupper om fyra teknologer. Varje laborationstillfälle inleds med ett kort förhör för att kontrollera att gruppens samtliga medlemmar är förberedda. Laborationsredogörelsen kan färdigställas vid laborationstillfället. Dessutom genomförs i anslutning till undervisningen några demonstrationer i strömningsmekaniklaboratoriet av olika strömningsfenomen.

Projektuppgift: Obligatorisk projektuppgift om strömningsfenomen runt en tvådimensionell vingprofil, speciellt med avseende på bestämning av lyftkraften. Laborationerna ingår som en integrerad del av denna projektuppgift. Laborationerna ingår som en integrerad del av denna projektuppgift.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa konserveringslagarna för massa och rörelsemängd i olika strömningsmekaniska problemställningar i syfte att analysera kraftväxelverkan mellan fasta kroppar och strömmande eller stationära fluider,
  • identifiera och tillämpa matematiska modeller för uppskattning av strömningsmekaniska storheter,
  •  genomföra en jämförande analys mellan resultaten från en matematisk modell och motsvarande empirisk data

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs SG1130, Mekanik I.

Rekommenderade förkunskaper

SF1626 Flervariabelanalys

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 2,2 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Tentamen, 3,8 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Projektuppgift inklusive laborationer (PRO1; 2,2 hp). Tentamen (TEN1; 3,8 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

SG2214 Strömningsmekanik.
SG2215 Kompressibel strömning

Kontaktperson

Lisa Prahl Wittberg (prahl@kth.se)