Hoppa till huvudinnehållet

SG2128 Forskningsmetodik i teknisk mekanik 3,0 hp

Några handledare från olika delar av den tillämpade mekaniken föreläser om vilka metoder som är centrala inom deras respektive områden. Teori, numerik och simuleringar bör alla vara representerade. Publicerade arbeten studeras med avseende på forskningsmetodiken.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SG2128 (HT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 Några handledare från olika delar av den tillämpade mekaniken föreläser om vilka metoder som är centrala inom deras respektive områden. Teori, numerik och simuleringar bör alla vara representerade. Publicerade arbeten studeras med avseende på forskningsmetodiken.

Lärandemål

Efter kursen skall studenten känna till ett antal begrepp inom de forskningsmetodologier som används inom mekaniken. Studenten skall kunna identifiera vilka metodologier som ligger bakom ett visst publicerat arbete och rapportera skriftligt om detta. Studenten bör också kunna identifiera brister i metodologin om sådana förekommer.

Kursupplägg

Obligatorisk närvaro vid de flesta föreläsningar. Skriftlig och muntlig redovisning av ett projekt med anslutning till kursen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Högre studier inom teknisk mekanik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Utdelat material.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Muntlig presentation av skriftlig essä.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Michael Liverts

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SG2128

Ges av

SCI/Mekanik

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Michael Liverts