Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp

I kursen ska studenterna fördjupa sina kunskaper inom den speciella gren av strömningsmekaniken som har tekniska tillämpningar inom höghastighetsområdet, såsom gasturbiner, höghastighetsvindtunnlar, aerodynamik och rymdteknik. Studenterna ska här ges tillfälle att använda teoretiska och experimentella angreppsmetoder på strömningsmekaniska problem med kompressibla effekter. Kursen är lämplig för fördjupningarna Mekanik, Flygteknik, Ljud och vibrationer på M och T i årskurs 4, F4 samt för det internationella magisterprogrammet i Teknisk Mekanik.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Målgrupp

Sökbar för TTEMM, TAEEM och lärarutbildning  från årskurs 3 under förutsättning att kursen kan ingå i programmet

Del av program

Masterprogram, flyg- och rymdteknik, åk 1, Valfri

Masterprogram, flyg- och rymdteknik, åk 1, FLT, Valfri

Masterprogram, flyg- och rymdteknik, åk 1, RMD, Valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, TEMA, Obligatorisk

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, TEMC, Villkorligt valfri

Perioder

P4 (7,5 hp)

Varaktighet

2025-03-17
2025-06-02

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Anmälningskod

61257

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Kontaktperson

Michael Liverts (liverts@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SG2215 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Mer konkret skall studenterna, för en inviskös, kompressibel gas kunna;

 • beräkna tryck, hastighet och temperatur vid kvasi en-dimensionell, stationär, isentropisk strömning
 • beräkna tryck-, hastighets- och temperaturförändringar över sneda och raka stötvågor
 • beräkna tryck-, hastighets- och temperaturförändringar för enkelsidiga expansionsvågor
 • beräkna tryck, hastighet och temperatur vid en-dimensionell, icke-linjär vågutbredning
 • beräkna strömningsfältet i linjär teori för subsonisk och supersonisk omströmning av kroppar
 • förstå hur tryck och motstånd på en kropp varierar i det transsoniska området

Lärandemål

Efter att ha studerat denna kurs skall studenterna kunna;

 • härleda konservationslagarna för massa, rörelsemängd och energi för friktionsfri, kompressibel strömning och tillämpa dessa i olika strömningsmekaniska problemställningar för att t.ex.
  - analysera kraftväxelverkan mellan fasta ytor och strömmande gaser utifrån den kompressibla strömningsmekanikens grundprinciper
  - analysera energiomvandlingsprocessen i en strömmande gas med hjälp av termodynamiska principer för isentropisk respektive irreversibel strömning
  - tolka resultat från genomförda experiment
 • demonstrera en fysikalisk förståelse av härledda, matematiska samband
 • ge en fysikalisk beskrivning av de speciella effekter som uppstår vid hypersonisk strömning.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B/ Engelska 6 

Obligatoriska kurser på M, P, T och F samt någon av SG1217, SG1220, SG2223 eller SG2214.
Innan studenterna går denna kurs skall de kunna;

 • tillämpa de grundläggande lagarna för inkompressibel strömning
 • inneha grundläggande kunskaper i termodynamik
 • utföra derivering och Taylorserieutveckling
 • utföra enkelintegraler samt identifiera och utföra enkla yt- och volymsintegraler
 • lösa linjära, ordinära differentialekvationer med konstanta koefficienter
 • utföra enklare beräkningar och rita grafer med matematikprogram, som tex Matlab
 • vara förtrogen med elementär vektoranalys

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL2 - Inlämningsuppgift 2, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • INLA - Inlämningsuppgift 1, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laboration 1, 0,7 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laboration 2, 0,8 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter (INL1; 1,5 hp), (INL2; 1,5 hp)
Laborationer (LAB1; 0,5 hp), (LAB2; 0,8 hp)
Sluttentamen, muntlig (TEN1; 3 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Michael Liverts (liverts@kth.se)