SG2225 Strömningsmekanik fortsättningskurs 4,0 hp

Fluid Mechanics Continuation Course

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

Lärandemål

 • Studenten ska kunna formulera matematiska modeller av strömningsmekaniska fenomen inkluderande värmeöverföring, och göra relevanta approximationer av dessa.
 • Studenten ska för enkla fall kunna tillämpa de framtagna modellerna och kunna tolka resultatet.
 • Studenten ska tillägna sig viss färdighet i att utföra strömningsmekaniska beräkningar.

Kursens huvudsakliga innehåll

Studenten skall kunna

 • Härleda energi och värmetransportekvationerna för strömningsmekaniska problem.
 • Härleda Kelvins cirkulationsteorem och vorticitetsekvationen.
 • Behärska grunderna i klassisk potentialteori, inklusive Kutta-Jukowskis sats.
 • Förstå strömningsproblem vid höga Reynolds tal.
 • Kunna genomföra en enkel strömningsmekanisk simulering.

Kursupplägg

Sju föreläsningar om två timmar vardera, fem övningar om två timmar vardera samt en datorlaboration. Laborationen redovisas vid ett tvåtimmars seminarium.

Behörighet

Inga särskilda förkunskaper erfordras utöver obligatoriska kurser inom basprogrammet för F.

Litteratur

Kundu & Cohen, Fluid Mechanics, Academic Press, 2008.

Föreläsningsanteckningar samt labb-pek.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

•  LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F

•  TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

(TEN1; 3 hp), (LAB1; 1 hp) Tentamensmoment med problem som examinerar färdigheter i problemlösning och tillämpning av matematiska metoder. Fullgjord datorlaboration efter vilken en laborationsrapport lämnas in och godkänns. 

Ges av

SCI/Mekanik

Kontaktperson

Luca Brandt (brandtl@kth.se)

Examinator

Luca Brandt <brandtl@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.