Hoppa till huvudinnehållet

SG2225 Strömningsmekanik fortsättningskurs 4,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SG2225 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Studenten skall kunna

 • Härleda energi och värmetransportekvationerna för strömningsmekaniska problem.
 • Härleda Kelvins cirkulationsteorem och vorticitetsekvationen.
 • Behärska grunderna i klassisk potentialteori, inklusive Kutta-Jukowskis sats.
 • Förstå strömningsproblem vid höga Reynolds tal.
 • Kunna genomföra en enkel strömningsmekanisk simulering.

Lärandemål

 • Studenten ska kunna formulera matematiska modeller av strömningsmekaniska fenomen inkluderande värmeöverföring, och göra relevanta approximationer av dessa.
 • Studenten ska för enkla fall kunna tillämpa de framtagna modellerna och kunna tolka resultatet.
 • Studenten ska tillägna sig viss färdighet i att utföra strömningsmekaniska beräkningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Inga särskilda förkunskaper erfordras utöver obligatoriska kurser inom basprogrammet för F.

Engelska B/ Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

•  LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F

•  TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Övriga krav för slutbetyg

(TEN1; 3 hp), (LAB1; 1 hp) Tentamensmoment med problem som examinerar färdigheter i problemlösning och tillämpning av matematiska metoder. Fullgjord datorlaboration efter vilken en laborationsrapport lämnas in och godkänns. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SG2225

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Luca Brandt (brandtl@kth.se)