SH1003 Introduktion till astronomi för ingenjörer 7,5 hp

Introductory Astronomy for Engineers

Grundkurs i astronomi för ingenjörer.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. förklara grundläggande terminologi och begrepp ino kursens alla huvudområden.
 2. beskriva och kritiskt diskutera metoder som används för att bestämma egenskaper (t.ex. massor och avstånd) för astronomiska objekt.
 3. beskriva och analysera ett utvalt specialområde inom teleskop/instrument utifrån ett ingenjörsperspektiv. Redovisa resultaten både skriftligt och muntligt.
 4. redogöra för aktuella frågor i astonomins forskningsfront.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen introducerar grundläggande begrepp inom astronomi och syftar till att ge en ämnesmässig bakgrund för ingenjörens verksamhet inom området. Följande områden ingår:

Grundläggande astronomi: himlakroppars rörelse på himlen, koordinatsystem, sol- och månförmörkelser

Telekop och instrument: tekniker inom olika våglängdsområden.

Stjärnor: solen, stjärnutveckling, stjärnors slutstadier.

Planeter: solsystemets planeter, exoplaneter.

Galaxer och kosmologi: galaxers uppbyggnad och egenskaper, Big Bang.

Senaste genombrotten inom astronomin.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Kursen riktar sig till alla studenter på KTH.

För studenter som läser teknisk fysik (eller har motsvarande kunskaper i fysik) rekommenderas SH2402 istället.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande behörighet, kursen riktar sig mot alla studenter på KTH

Litteratur

Comins/Kaufmanm "Discovering the Universe"

Examination

 • LAB1 - Observationsövningar, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Kursen har tre examinationsmoment:

1. Projektarbete i grupp som ger fördjupning inom ett område inom teleskop/instrument med betoning på ingenjörsmässiga aspekter. 2hp (P/F), lärandemål 3.

2. Två observationsövningar som redovisas med rapport. 1.5hp (P/F), lärandemål 1 och 2.

3. Skriftlig tenta. 4 hp (A-F), lärandemål 1, 2 och 4.

Krav för slutbetyg

Godkänt betyg i alla moment

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Kontaktperson

Josefin Larsson, josla@kth.se

Examinator

Josefin Larsson <josla@kth.se>

Övrig information

För studenter som läser teknisk fysik (eller har motsvarande kurskaper inom fysik) rekommenderas SH2402 istället

Studiebesök inom rymdindustri

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2016.