SH1003 Introduktion till astronomi för ingenjörer 7,5 hp

Introductory Astronomy for Engineers

Grundkurs i astronomi för ingenjörer.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen introducerar grundläggande begrepp inom astronomi och syftar till att ge en ämnesmässig bakgrund för ingenjörens verksamhet inom området. Följande områden ingår:

Grundläggande astronomi: himlakroppars rörelse på himlen, koordinatsystem, sol- och månförmörkelser

Telekop och instrument: tekniker inom olika våglängdsområden.

Stjärnor: solen, stjärnutveckling, stjärnors slutstadier.

Planeter: solsystemets planeter, exoplaneter.

Galaxer och kosmologi: galaxers uppbyggnad och egenskaper, Big Bang.

Senaste genombrotten inom astronomin.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. förklara grundläggande terminologi och begrepp ino kursens alla huvudområden.
  2. beskriva och kritiskt diskutera metoder som används för att bestämma egenskaper (t.ex. massor och avstånd) för astronomiska objekt.
  3. beskriva och analysera ett utvalt specialområde inom teleskop/instrument utifrån ett ingenjörsperspektiv. Redovisa resultaten både skriftligt och muntligt.
  4. redogöra för aktuella frågor i astonomins forskningsfront.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande behörighet.

Kursen riktar sig till alla studenter på KTH.

För studenter som läser teknisk fysik (eller har motsvarande kunskaper i fysik) rekommenderas SH2402 istället.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande behörighet, kursen riktar sig mot alla studenter på KTH

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Comins/Kaufmanm "Discovering the Universe"

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Observationsövningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen har tre examinationsmoment:

1. Projektarbete i grupp som ger fördjupning inom ett område inom teleskop/instrument med betoning på ingenjörsmässiga aspekter. 2hp (P/F), lärandemål 3.

2. Två observationsövningar som redovisas med rapport. 1.5hp (P/F), lärandemål 1 och 2.

3. Skriftlig tenta. 4 hp (A-F), lärandemål 1, 2 och 4.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänt betyg i alla moment

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Josefin Larsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SH1003

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Josefin Larsson, josla@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

För studenter som läser teknisk fysik (eller har motsvarande kurskaper inom fysik) rekommenderas SH2402 istället

Studiebesök inom rymdindustri