Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SH1003 Introduktion till astronomi för ingenjörer 7,5 hp

Grundkurs i astronomi för ingenjörer.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

61189

Rubriker med innehåll från kursplan SH1003 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen introducerar grundläggande begrepp inom astronomi och syftar till att ge en ämnesmässig bakgrund för ingenjörens verksamhet inom området. Följande områden ingår:

Grundläggande astronomi: himlakroppars rörelse på himlen, koordinatsystem, sol- och månförmörkelser

Telekop och instrument: tekniker inom olika våglängdsområden.

Stjärnor: solen, stjärnutveckling, stjärnors slutstadier.

Planeter: solsystemets planeter, exoplaneter.

Galaxer och kosmologi: galaxers uppbyggnad och egenskaper, Big Bang.

Senaste genombrotten inom astronomin.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. förklara grundläggande terminologi och begrepp ino kursens alla huvudområden.
  2. beskriva och kritiskt diskutera metoder som används för att bestämma egenskaper (t.ex. massor och avstånd) för astronomiska objekt.
  3. beskriva och analysera ett utvalt specialområde inom teleskop/instrument utifrån ett ingenjörsperspektiv. Redovisa resultaten både skriftligt och muntligt.
  4. redogöra för aktuella frågor i astonomins forskningsfront.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 1/Fysik A

För studenter som läser teknisk fysik (eller har motsvarande kunskaper i fysik) rekommenderas SH2402 istället.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande behörighet, kursen riktar sig mot alla studenter på KTH

Utrustning

Kursen kräver ingen utrusting

Kurslitteratur

Kursen kräver ingen kurslitteratur

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Observationsövningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen har tre examinationsmoment:

1. Projektarbete i grupp som ger fördjupning inom ett område inom teleskop/instrument med betoning på ingenjörsmässiga aspekter. 2hp (P/F), lärandemål 3.

2. Två observationsövningar som redovisas med rapport. 1.5hp (P/F), lärandemål 1 och 2.

3. Skriftlig tenta. 4 hp (A-F), lärandemål 1, 2 och 4.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt betyg i alla moment

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ja

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Josefin Larsson, josla@kth.se

Övrig information

För studenter som läser teknisk fysik (eller har motsvarande kurskaper inom fysik) rekommenderas SH2402 istället

Studiebesök inom rymdindustri