Hoppa till huvudinnehållet

SH1015 Tillämpad modern fysik 5,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SH1015 (HT 2018–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Laborationer där studenten studerar olika fenomen inom ämnet modern fysik.

Ett projektarbete som fokuserar på ett forskningsområde inom ämnet modern fysik.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten:

  • ha praktisk erfarenhet av experimentella metoder inom modern fysik.

  • kunna tillämpa sina kunskaper och problemlösningsförmågor inom ämnet modern fysik vid laborativta experiment och inom projektarbete

  • kunna utföra enklare forskningsprojekt i mindre grupp

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Modern Fysik, SH1014 eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Modern Physics, Randy Harris. Pearson / Addison-Wesley

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Projekt 3,0 hp

Laborationer 2,0 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Nej

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SH1015

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Christian Ohm (chohm@kth.se)