Hoppa till huvudinnehållet

SH2610 Ledarskap för säkerhet i kärnteknisk verksamhet 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SH2610 (HT 2013–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Säkerhet och kvalitet

Kärnteknisk organisation

Kommunikation och media

Ledarskap och organisationsteorimedia

Lärandemål

Efter kursen skall deltagarna kunna 

a) identifiera situationer där principen om ”säkerheten alltid främst” förefaller stå i konflikt med andra mål för verksamheten.

b) kommunicera korrekt och saklig information till allmänhet och media vid driftavvikelser

c) kunna använda sig av etablerade systemindikatorer för att säkerställa en god säkerhetskultur i kärntekniska organisationer.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

KTH-kursen SH2773, Kärnkraftssäkerhet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Principles for a Strong Nuclear Safety Culture, Institute of Nuclear Power Operations.

Reframing Organizations: Artistry, Choice, and Leadership,  Lee G. Bolman and Terrence E. Deal

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Fallstudie, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Fallstudie av ledarskap i kärnkraftsindustrin (3 hp, betyg A-F)

Hemuppgift om organisation och ledarskap i kärnkraftsindustrin (3 hp, betyg P/F)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Nej, HT21

Examinator

Profile picture Sevostian Bechta

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SH2610

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sevostian Bechta (bechta@safety.sci.kth.se)