SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 hp

Special Relativity

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Speciell relativitetsteori: Repetition av tensornotation. Innebörden av relativitetsteori. Einsteins postulat. Minkowskirummets geometri och Lorentztransformationer. Längdkontraktion och tidsdilatation. Tvillingparadoxen och egentid. Relativistisk optik. Relativistisk mekanik. Elektrodynamik. Gravitation och en glimt av den allmäna relativitetsteorin.

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs skall du kunna:

 • Använda tensornotation inom relativitetsteori
 • Tillämpa begreppen längdkontraktion och tidsdilatation
 • Använda Lorentztransformationer
 • Lösa enkla kinematiska problem inom relativitetsteori
 • Använda och lösa problem inom relativistisk mekanik  
 • Använda och lösa problem inom relativistisk optik
 • Analysera Maxwells ekvationer och använda deras relativistiska invarians
 • Förklara relativitetsprincipen 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Rekommenderade förkunskaper:
Vektoranalys.
Teoretisk elektroteknik.
Fysikens matematiska metoder.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Rindler: Introduction to special relativity.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

-TEN1 - Tentamen,  6 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 

Övriga krav för slutbetyg *

Skriftlig tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Jack Lidmar

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SI2371

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Huvudområde *

Teknisk fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

SI2372 Allmänn relativitetsteori (till-läggskurs)
SI2390 Relativistisk kvantfysik/Relativistic Quantum Physics
SI2400 Teoretisk partikelfysik/Theoretical Particle Physics
SI2410 Kvantfältteori/Quantum Field Theory

Kontaktperson

Jack Lidmar (jlidmar@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.