Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SI2371 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Repetition av tensornotation. Innebörden av relativitetsteori. Einsteins postulat. Minkowskirummets geometri och Lorentztransformationer. Längdkontraktion och tidsdilatation. Experimentella tester av speciell relativitetsteori. Tvillingparadoxen och egentid. Relativistisk optik. Relativistisk mekanik. Elektrodynamik. Hamilton- och Lagrangeformalism inom relativitetsteori.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall du kunna:

 • Använda tensornotation inom relativitetsteori.
 • Använda Lorentztransformationer.
 • Tillämpa begreppen längdkontraktion och tidsdilatation.
 • Beskriva experimentella tester av speciell relativitetsteori.
 • Använda och lösa problem inom relativistisk optik
 • Använda och lösa problem inom relativistisk mekanik (inklusive kinematiska problem). 
 • Analysera Maxwells ekvationer och använda deras relativistiska invarians.
 • Förklara relativitetsprincipen.
 • Utföra enklare analyser med hjälp av Hamilton- och Lagrangeformalismerna i speciell relativitetsteori.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs i Vektoranalys (SI1146, ED1110, eller motsvarande)
Slutförd kurs i Teoretisk elektroteknik (EI1320 eller motsvarande)
Slutförd kurs i Fysikens matematiska metoder (SI1200 eller motsvarande)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examination sker genom en tentamen, som i normalfallet är skriftlig.

 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jack Lidmar

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SI2371

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

SI2372 Allmänn relativitetsteori (till-läggskurs)
SI2390 Relativistisk kvantfysik/Relativistic Quantum Physics
SI2400 Teoretisk partikelfysik/Theoretical Particle Physics
SI2410 Kvantfältteori/Quantum Field Theory

Kontaktperson

Jack Lidmar (jlidmar@kth.se)