Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSI2600 Kondenserade materiens teori 7,5 hpAdministrera Om kursen

Denna fortsättningskurs i teoretisk kondenserade materiens fysik behandlar centrala principer och beräkningsmetoder, och tar upp några av de mest aktuella forskningsproblemen inom området. Tyngdpunkten i kursen ligger mot att nå viktiga resultat på ett så enkelt och intuitivt sätt som möjligt, utan onödig matematisk komplexitet. Kursen fokuserar på den kvantmekaniska behandlingen av det fasta tillståndet och behandlar en rad aktuella problem som supraledning, mesoskopisk fysik, och kvant Hall effekten. Kursen tar upp en rad metoder för att utföra beräkningar och göra intressanta förutsägelser för några av de många komplexa fenomen som sker i fasta ämnen och kvantvätskor. Kursen riktar sig till avancerade teknologer och doktorander i fysik och relaterade ämnen, men bör även vara av intresse för forskare inom tillämpningar av elektriska egenskaper hos material.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SI2600 (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Andrakvantisering, elektrongasen, boson och fermionsystem, elektron-fonon växelverkan, supraledning, transportteori, mesoskopisk fysik, kvant Hall effekt, Kondo effekt och tunga fermioner.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du kunna:

  • Formulera mångpartikelproblemet i andrakvantiserad form.
  • Använda teoretiska verktyg för mångpartikelproblemet för att lösa problem som behandlas i kursen.
  • Redogöra för de problem inom området som behandlas i kursen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Rekommenderade förkunskaper: Inledande kurser i fasta tillståndets fysik (Kittel nivå), kvantmekanik och statistisk fysik förutsätts. Kvantmekanik fortsättningskurs SI2380 (5A1385) (kan inhämtas samtidigt, period 1-2) och Statistisk fysik SI2510 (5A1390) rekommenderas.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

P. L. Taylor och O. Heinonen, A quantum approach to condensed matter physics, Cambridge University Press 2002.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter (INL1; 4,5 hp) och muntlig tentamen (TEN1; 3 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Egor Babaev

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SI2600

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Egor Babaev (babaev@kth.se)