SI2600 Kondenserade materiens teori 7,5 hp

Condensed Matter Theory

Denna fortsättningskurs i teoretisk kondenserade materiens fysik behandlar centrala principer och beräkningsmetoder, och tar upp några av de mest aktuella forskningsproblemen inom området. Tyngdpunkten i kursen ligger mot att nå viktiga resultat på ett så enkelt och intuitivt sätt som möjligt, utan onödig matematisk komplexitet. Kursen fokuserar på den kvantmekaniska behandlingen av det fasta tillståndet och behandlar en rad aktuella problem som supraledning, mesoskopisk fysik, och kvant Hall effekten. Kursen tar upp en rad metoder för att utföra beräkningar och göra intressanta förutsägelser för några av de många komplexa fenomen som sker i fasta ämnen och kvantvätskor. Kursen riktar sig till avancerade teknologer och doktorander i fysik och relaterade ämnen, men bör även vara av intresse för forskare inom tillämpningar av elektriska egenskaper hos material.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Andrakvantisering, elektrongasen, boson och fermionsystem, elektron-fonon växelverkan, supraledning, transportteori, mesoskopisk fysik, kvant Hall effekt, Kondo effekt och tunga fermioner.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska du kunna:

  • Formulera mångpartikelproblemet i andrakvantiserad form.
  • Använda teoretiska verktyg för mångpartikelproblemet för att lösa problem som behandlas i kursen.
  • Redogöra för de problem inom området som behandlas i kursen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Rekommenderade förkunskaper: Inledande kurser i fasta tillståndets fysik (Kittel nivå), kvantmekanik och statistisk fysik förutsätts. Kvantmekanik fortsättningskurs SI2380 (5A1385) (kan inhämtas samtidigt, period 1-2) och Statistisk fysik SI2510 (5A1390) rekommenderas.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

P. L. Taylor och O. Heinonen, A quantum approach to condensed matter physics, Cambridge University Press 2002.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Inlämningsuppgifter (INL1; 4,5 hp) och muntlig tentamen (TEN1; 3 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Egor Babaev

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SI2600

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Huvudområde *

Fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Egor Babaev (babaev@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.