Hoppa till huvudinnehållet

SK2512 Cellulär biofysik 10,0 hp

Modeller och ekvationer som beskriver transport av vatten, joner och näringsämnen inom celler och genom cellmembran. Aktiv och passiv transport. Kanaler och transportörer. Cellens elektriska potential (graderade och aktionspotentialer). Metoder för mätning av cellfysikaliska parametrar.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SK2512 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Modeller och ekvationer som beskriver transport av vatten, joner och näringsämnen inom celler och genom cellmembran. Aktiv och passiv transport. Kanaler och transportörer. Cellens elektriska potential (graderade och aktionspotentialer). Metoder för mätning av cellfysikaliska parametrar.

Föreläsningar (24 timmar), laborationer (32 timmar), inlämningsuppgift.

Laborationer:

 • mätning av diffusion i en vattenlösning som efterliknar cytoplasm (fluorescent mikroskopi)
 • mätning av diffusion i cellmembran (levande celler, konfokal mikroskopi)
 • mätning av ändringar i cellens volym  (levande celler, konfokal mikroskopi)
 • mätning av ändringar i cellens membranpotential (levande celler, konfokal mikroskopi)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenterna kunna:

 • beskriva de grundläggande fysikaliska principerna för cellens funktion avseende transport av vatten, joner och näringsämnen
 • definiera matematiska modeller för transport av vatten, joner och lösta ämnen i och över cellens membran
 • beskriva hur cellen reglerar vatten- och jonjämvikt samt hur den påverkas av cellens omgivning
 • beräkna cellmembranets potential och hur den varierar i olika situationer
 • utföra mätningar av olika cellfysikaliska parametrar med mikroskopbaserade metoder

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper i matematik (differential och integralkalkyl, linjär algebra, differentialekvationer) och fysik (klassisk fysik, elektromagnetism).

Rekommenderade förkunskaper

SK2530 (Introduktion till biomedicin) eller SK2531 (Biomedicin för ingenjörer), samt SK2500 (Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi) rekommenderas, men är inte ett krav.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Weiss TF. Cellular Biophysics, vol 1: Transport, MIT Press, 1996

Weiss TF. Cellular Biophysics, vol 2: Electrical properties, MIT Press, 1997

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 4,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter (INL1 1,0 hp, betygsskala P, F)

Laborationer (LAB1 4,0 hp, betygsskala P, F)

Skriftlig tentamen (TEN1 5,0 hp, betygsskala A, B, C, D, E, FX, F)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ja

Examinator

Profile picture Hjalmar Brismar

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2512

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde

Bioteknik, Fysik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Hjalmar Brismar (brismar@kth.se)

Övrig information

Ersätter SK2510 och SK2511