SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 6,0 hp

X-ray Physics and Applications

Sedan upptäckten 1895 har röntgenstrålningen blivit ett ovärderligt verktyg för att sondera materiens struktur, och användning av röntgenstrålning inom vetenskap och industri växer fortfarande. Syftet med denna kurs är att ge en förståelse för olika metoder i modern röntgenfysik. Viktiga frågor är röntgenoptiska egenskaper hos olika material, röntgenoptik och detektorer, nuvarande och framtida röntgenkällor och röntgenanalysmetoder.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Del 1: Introduktion till röntgenstrålning

Röntgenstrålnings växelverkan med materia, röntgenkällor, röntgen-optik, röntgendetektorer

Del 2: Användningsexempel och speciella ämnen

Att väljas av kursdeltagarna (se hemsida)

Lärandemål *

Efter kursen ska du kunna:

 • beskriva röntgenoptiska egenskaper hos material för olika röntgenenergier med hjälp av de allmänna lagarna för röntgenstrålning och dess växelverkan med materie
 • förklara olika möjligheter att generera röntgenstrålning
 • förklara principerna av olika röntgenoptik med hjälp av deras materialegenskaper
 • tillämpa kunskaperna om röntgenkällor och röntgenoptik för att förklara experimentella uppställningar inom modern röntgenfysik
 • tillämpa kunskaperna om röntgenstrålnings växelverkan med materia för att förklara olika typer av analysmetoder
 • ge en muntlig presentation om ett vetenskapligt ämne och förklara den fysikaliska bakgrunden i en liten diskussion

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Rekommenderade förkunskaper:
Kursen är avsedd för sista året studenter (F4), mastersstudenter och doktorander. Kunskap om elektromagnetisk strålning som motsvarar SK1120 (Vågrörelselära, 6 hp) och i grundläggande matematik (vektoranalys, integraler, differentialekvationer) är en förutsättning. Dessutom är kunskaper i optik motsvarande SK2300 (Optisk fysik, 6 hp) av fördel.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

David Attwood, Soft X-ray and Extreme Ultraviolet Radiation, Cambridge University Press (utgåvan som används kommer att meddelas på kursens hemsida senast fyra veckor före kursstart).

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INLA - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • REDA - Examination, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Kursen examineras genom hemuppgifter (INLA, 3 hp, p/f) och en muntlig presentation och examination (REDA - 3 hp, AF). En lyckad muntlig presentation kommer att leda till det lägsta betyget E, medan detta kan förbättras genom ett frivilligt muntligt prov.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ulrich Vogt

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2550

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Huvudområde *

Fysik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ulrich Vogt (ulrich.vogt@biox.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.