Hoppa till huvudinnehållet

SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 6,0 hp

Sedan upptäckten 1895 har röntgenstrålningen blivit ett ovärderligt verktyg för att sondera materiens struktur, och användning av röntgenstrålning inom vetenskap och industri växer fortfarande. Syftet med denna kurs är att ge en förståelse för olika metoder i modern röntgenfysik. Viktiga frågor är röntgenoptiska egenskaper hos olika material, röntgenoptik och detektorer, nuvarande och framtida röntgenkällor och röntgenanalysmetoder.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SK2550 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Del 1: Introduktion till röntgenstrålning

Röntgenstrålnings växelverkan med materia, röntgenkällor, röntgen-optik, röntgendetektorer

Del 2: Användningsexempel och speciella ämnen

Att väljas av kursdeltagarna (se hemsida)

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva röntgenspridningsegenskaper för olika material
  • förklara olika röntgenkällor, röntgenoptik och röntgendetektorer
  • genomföra ett grundläggande experiment med röntgenstrålning
  • utvärdera en analysmetod som använder röntgenstrålning

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Rekommenderade förkunskaper:
Kursen är avsedd för sista året studenter (F4), mastersstudenter och doktorander. Kunskap om elektromagnetisk strålning som motsvarar SK1120 (Vågrörelselära, 6 hp) och i grundläggande matematik (vektoranalys, integraler, differentialekvationer) är en förutsättning. Dessutom är kunskaper i optik motsvarande SK2300 (Optisk fysik, 6 hp) av fördel.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INLA - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • REDA - Examination, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen examineras genom hemuppgifter och labbprotokoll (INLA, 3 hp, P/F) och en muntlig presentation och examination (REDA - 3 hp, A-F). Den muntliga examinationen avgör slutbetyget.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Nej

Examinator

Profile picture Ulrich Vogt

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2550

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Huvudområde

Fysik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ulrich Vogt (ulrich.vogt@biox.kth.se)