Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SM2501 Biomekanik i människans rörelser 7,5 hp

Kursen fokuserar på samband mellan människans rörelser och de krafter som uppstår, med hjälp av experiment, analys och modellering. Den första fokus är på rörelseorganens anatomi och fysiologi, med exempel från typisk utveckling och från skador och patologi hos rörelseorganen. Från denna grund kommer kursen att fokusera på metoder för att analysera biomekaniska problem, inklusive kinematik och kinetik, såsom experiment, beräkningar samt datorsimuleringar. Relevanta ämnen som kräver sådana analyser kommer att diskuteras, med fokus på gång och tvåbensrörelser. Tonvikten läggs inte hara på beräkningar utan också på tolkning, kritisk utvärdering och potentiell tillämpning av resultat. Undervisningen består av föreläsningar, experiment och datainsamling på människor, gruppdiskussioner, datorlaboratorier och gästföreläsare. Examinationen består av 4 gruppprojekt som genomförs under undervisningsperioden.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Målgrupp

TTEMM, CMEDT/TMLEM samt öppen för andra program under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, idrottsteknologi, åk 1, Obligatorisk

Masterprogram, innovativ teknik för en hälsosam livsmiljö, åk 1, Valfri

Masterprogram, innovativ teknik för en hälsosam livsmiljö, åk 2, Valfri

Masterprogram, marina system, åk 2, Villkorligt valfri

Masterprogram, medicinsk teknik, åk 2, DATV, Villkorligt valfri

Masterprogram, medicinsk teknik, åk 2, FYSK, Villkorligt valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, Valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 2, Valfri

Perioder

P2 (7,5 hp)

Varaktighet

2024-10-28
2025-01-13

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

51165

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SM2501 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på samband mellan människans rörelser och de krafter som uppstår, med hjälp av experiment, analys och modellering. Den första fokus är på rörelseorganens anatomi och fysiologi, med exempel från typisk utveckling och från skador och patologi hos rörelseorganen. Från denna grund kommer kursen att fokusera på metoder för att analysera biomekaniska problem, inklusive kinematik, kinetik och datorsimuleringar. Relevanta ämnen som kräver sådana analyser kommer att diskuteras. Tonvikten läggs inte bara på beräkningar utan också på tolkning, kritisk utvärdering och potentiell tillämpning av resultat. 

Undervisningen består av föreläsningar, experiment och datainsamling på människor, gruppdiskussioner, datorlaboratorier och gästföreläsare. Examinationen består av 4 grupp projekt som genomförs under undervisningsperioden. 

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Tillämpa principer för klassisk mekanik för att studera mänsklig rörelse
 • Beskriva rörelse med noggranna, väldefinierad fysikalisk och anatomisk terminologi
 • Beskriva de inre och yttre krafter som verkar på kroppen under typiska mänskliga aktiviteter
 • Beskriva hur muskelaktivitet styr rörelser
 • Beskriva det dynamiska sambandet mellan struktur och funktion i rörelseorganen
 • Modellera muskelaktivitet och människans rörelser
 • Förklara metoder för olika experimentella och analytiska tekniker och metodernas begränsningar 

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutfört examensarbete på grundnivå inom huvudområde teknik. 

Engelska B/ Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

Mekanik I och II eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd